SMF-företag blev tillfrågade om sysselsättningsutsikter och rekrytering av invandrare

Arbets- och näringsministeriet 14.4.2016 11.00
Pressmeddelande

SMF-företagens förväntningar vad gäller konjunkturutvecklingen och omsättningen har vänt i en mer positiv riktning. Även uppskattningen om utvecklingen av antalet anställda är positivare än tidigare. Vi befinner oss dock ännu långt från de positiva förväntningarna åren 2010-2011.

Dessa uppgifter framgår av arbets- och näringsministeriets rapport "Pk-yritysten työllisyysnäkymät, työllistämisen esteet ja sopeutumiskeinot". I rapporten beskrivs SMF-företagens konjunkturutsikter med tanke på sysselsättningen och i detta syfte frågades det också om företagen rekryterat invandrare och om utmaningar i samband med detta. Materialet för barometern samlades in vid årsskiftet 2015/2016. Målgruppen för enkäten var 6 000 SMF-företag.

 

Företagen anser att konjunkturläget är bättre än på några år. Av respondenterna anser 35 procent att konjunkturläget med tanke på det egna företaget är bättre än för ett år sedan. I synnerhet de största SMF-företagen med en personalstyrka på 50-250 väntar sig att antalet anställda kommer att öka under nästa år. Av dessa företag väntar sig 41 procent en ökning av personalstyrkan. Även starkt tillväxtorienterade och unga företag väntar sig en personalökning i större grad än genomsnittet.

De vanligaste metoderna för anpassning av arbetsinsatserna i SMF-företag var arbetstidsarrangemang, permitteringar och uppsägningar, i denna ordning. Av metoderna användes arbetstidsarrangemang klart mer än andra metoder. Ett undantag utgörs av de största SMF-företagen, där det finns mer permitteringar och uppsägningar än arbetstidsarrangemang. I de allra minsta företagen, dvs. företag med färre än 5 personer, var av anpassningsmetoderna sänkning av lönen och de övriga arbetskraftskostnaderna vanligare än i stora SMF-företag.

De största hindren för anställning av personal anses vara lönebikostnaderna. Trots de förbättrade konjunkturutsikterna är otillräcklig efterfrågan det näst största hindret för anställning. Nästan lika ofta nämndes att det inte behöver anställas mer personal. När det gäller arbetslagstiftningen framhävdes i de allra minsta företagen svårigheten att anställa personer på deltid. I tillväxtorienterade företag var tillgången på arbetskraft ett större hinder för sysselsättning än i andra företag.

SMF-företagen blev också tillfrågade om rekrytering av invandrare som är bosatta i Finland. Av dem som svarade berättade 11 procent att de rekryterat invandrare. Relativt sett har mest invandrare anställts till företag med stor personalstyrka och till tillväxtorienterade företag. Av branscherna hade mest rekryteringar gjorts inom industrin (22 % av företagen). Andelen företag som rekryterat invandrare ökar kraftigt i och med att företagets storlek ökar. Av de företag som sysselsätter 50-250 personer hade 46 procent rekryterat invandrare. Andelen företag som rekryterat invandrare var desto högre ju mer tillväxtorienterat företaget var.

 

Som hinder för rekrytering av invandrare nämndes i enkäten dålig framgång i rekryteringsprocessen (8 % av respondenterna), brister i språkkunskaperna (5 %), brister i kompetensen och utbildningen (3 %), kulturella skillnader (1 %) och kundernas önskemål (1 %).

 

ANM:s separata rapport Pk-yritysten työllisyysnäkymät, työllistämisen esteet ja sopeutumiskeinot (TEM oppaat ja muut julkaisut 2/2016) finns på webben på adressen: http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tem_oppaat_ja_muut_julkaisut

Ytterligare upplysningar:

konsultative tjänstemannen Johanna Alatalo, ANM, tfn 029 504 8084

specialplanerareTallamaria Maunu, ANM, tfn 029 504 7180

utvecklingschef Esa Tikkanen, ANM, tfn 050 040 5459 (ANM Branschtjänst)