Ökningen av antalet anställda i små och medelstora företag håller på att avta

Arbets- och näringsministeriet 31.3.2015 9.23
Pressmeddelande

Små och medelstora företags andel av antalet anställda i samtliga företag har ökat under de senaste åren. Detta har berott delvis på personalminskningarna i företag inom stora industribranscher och delvis på ökningen av antalet anställda i små och medelstora företag inom servicesektorn. Den färskaste SMF-företagsbarometern avslöjar dock att antalet anställda i små och medelstora företag inte längre ökade år 2014, och i år kan antalet anställda till och med börja minska.  

Denna pessimistiska prognos baserar sig på uppgiften om att cirka 14 procent av SMF-företagen uppskattade vid ingången av 2015 att personalstyrkan vid företaget kommer att vara högre om ett år än nuförtiden, medan lika många respondenter uppskattade att personalstyrkan i företaget kommer att vara mindre om ett år jämfört med nuläget. Saldotalet för förväntningarna i fråga om för ändringar i antalet anställda är således nolla. Saldotalet har varit lägre endast i förfrågningarna från år 2009.

Uppgifterna ovan framgår av den översikt över utvecklingsutsikterna i fråga om företags personalstyrka i ljuset av SMF-företagsbarometeruppgifter som arbets- och näringsministeriet har publicerat. Översikten baserar sig på de frågor som ställdes i samband med SMF-företagsbarometern våren 2015. Uppgifterna samlades vid årsskiftet av 4 400 företag.

Situationen varierar dock från sektor till sektor. Antalet anställda ser ut att öka fortsättningsvis särskilt i SMF-företag inom kommunikations- och informationstekniktjänsterna och servicesektorn. De sämsta personalutsikterna finns inom handeln, jord- och skogsbruket samt inom transport-, hotell- och restaurangtjänsterna.

Över 40 procent av respondenterna ansåg att den otillräckliga eller osäkra efterfrågan nu och i framtiden utgör hinder för sysselsättning. Det största hindret för sysselsättning enligt företagarnas svar var dock lönebikostnaderna, som nämndes av hälften av respondenterna. Också avlöning och andra anställningsvillkor nämndes många gånger. Betydelsen av lönebikostnader som hinder för sysselsättning har ökat likt en trend i barometerundersökningarna. De höga lönebikostnaderna anses försvåra sysselsättningen särskilt inom jord- och skogsbruket, transport-, hotell- och restaurangtjänsterna samt inom handeln och byggandet.

Vid ingången av 2015 planerade cirka 13 procent av SMF-företagen att vidta några anpassningsåtgärder såsom permittering, uppsägning eller minskning av andra arbetskraftskostnader. Medan recessionen förlängts har sådana anpassningsåtgärder som inbegriper nedskärningar i verksamheten nämnts allt oftare. Planerade anpassningsåtgärder var mest vanliga inom jord- och skogsbruket samt inom handeln och byggnadsarbetet.

Översikten över utvecklingsutsikterna i fråga om antalet anställda i företag i ljuset av SMF-företagsbarometeruppgifterna finns på webbadressen:

http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tem_oppaat_ja_muut_julkaisut

Ytterligare upplysningar:

konsultative tjänstemannen Mika Tuomaala, ANM, tfn 050 396 0014

 utvecklingschef Esa Tikkanen, ANM, tfn 050 040 5459 (ANM Branschtjänst)