Mandattiden för börsbolags revisorer begränsas

Arbets- och näringsministeriet 28.4.2016 13.25
Pressmeddelande
Mandattiden för en revisor för ett företag av allmänt intresse ska i fortsättningen i regel vara högst tio år. Företag av allmänt intresse är t.ex. börsbolag och bolag inom finans- och försäkringsbranschen. Efter en konkurrensutsättning kan mandattiden dock fortgå i tio år till.

Regeringen lämnade en proposition som gäller detta till riksdagen den 28 april 2016. Ändringarna avses träda i kraft den 17 juni 2016. Ett alternativ till att mandattiden förlängs efter tio år är att företaget genom konkurrensutsättning väljer två revisorer som avger en gemensam revisionsberättelse. Då kan den sammanlagda mandattiden bli högst 24 år.

Dessutom föreslås att en revisor för ett företag av allmänt intresse ska kunna tillhandahålla revisionsobjektet värderingstjänster och skattetjänster endast om de inte har någon betydande effekt på det granskade bokslutet. Det maximala beloppet av andra arvoden än revisionsarvoden får uppgå till högst 70 procent av de totala arvodena.

Revisorers oberoende ställning stärks

I propositionen föreslås nya bestämmelser om revisorns oberoende. I lagen ska ingå en bestämmelse enligt vilken en revisor ska vara oberoende av revisionsobjektet under hela den tid som det granskade bokslutet omfattar. Vid företagsarrangemang ska revisorn inom tre månader vidta åtgärder för att avvärja faktorer som äventyrar oberoendet eller avstå från uppdraget.

Det nuvarande påföljdssystemet bibehålls till största delen oförändrat. Nya påföljder som föreslås är ett tidsbundet förbud att verka i en revisionssammanslutnings förvaltningsorgan samt en påföljdsavgift. En påföljdsavgift kan påföras om revisorn direkt övergår till anställning hos revisionsobjektet. I fråga om börsbolag och sammanslutningar som är verksamma på finansmarknaden föreslås en karenstid på två år och i fråga om andra bolag ett år. Påföljdsavgiften föreslås vara högst 200 000 euro.

Verksamhetsberättelsen stryks ur revisionsobjektet

I enlighet med det uttalande som riksdagen gav i samband med antagandet av bokföringslagen föreslås det att verksamhetsberättelsen stryks ur revisionsobjektet. Enligt förslaget ska objektet för revision alltså i fortsättningen vara sammanslutningens eller stiftelsens bokföring, bokslut och förvaltning under räkenskapsperioden.

En ny revisionslag trädde efter lång beredning i kraft den 1 januari 2016. Bakgrunden till de ändringar som nu föreslås i den är de omfattande ändringar som gjorts i EU:s revisionsdirektiv samt EU:s nya revisionsförordning. Förslagen har gjorts så flexibla som möjligt inom de ramar som EU tillåter, men i övrigt har innehållit i den nyligen ikraftträdda lagen inte setts över i detta sammanhang.

Ytterligare upplysningar:
Marja Hanski, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 7025