Posiva fick tillstånd att bygga slutförvaringsanläggningen för använt kärnbränsle

Arbets- och näringsministeriet 12.11.2015 13.28
Pressmeddelande

Regeringen har den 12 november 2015 beviljat Posiva Oy tillstånd att bygga en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle på Olkiluoto. I anläggningen får slutförvaras högst 6500 ton uran.

- Tillståndet att bygga anläggningen är ett viktigt steg i den ansvarstagande användningen av kärnenergi i Finland. När det gäller slutförvaringen är säkerheten på lång sikt en väsentlig sak. Den ska övervakas under slutförvaringsanläggningens hela livscykel, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Regeringen förenade byggnadstillståndet med flera villkor. I samband med ansökan om driftstillstånd ska Posiva lämna utredningar av miljökonsekvenser, återtagbarheten av använt kärnbränsle och riskerna med transporter samt eventuella ändringar som gjorts i projektet.

Enligt Posiva kan byggandet enligt det beviljade tillståndet påbörjas mot slutet av det kommande året. Slutförvaringsberedskap kan nås år 2023.

Den första av sitt slag i världen

- Det byggnadstillstånd som nu beviljats är det första tillstånd som beviljats för en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle i hela världen. Finland är föregångare inom kärnavfallshanteringen i världen, vilket innebär en skyldighet att också i fortsättningen sköta saken på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Det finländska kunnandet på området öppnar också kommersiella möjligheter för oss med tanke på utvecklandet av kärnavfallshanteringen i andra länder, konstaterar Rehn.

Det använda kärnbränslet innesluts i kopparkapslar i inkapslingsanläggningen. Från denna flyttas kapslarna till slutförvaringsanläggningens tunnlar som brutits på 400 - 450 meters djup i berget och vidare till tunnlarnas slutförvaringshål som fodrats med buffertar av betonit.

Posiva Oy lämnade in en ansökan om tillstånd att få uppföra en slutförvaringsanläggning i december 2012. I samband med behandlingen av ansökan genomfördes också ett remissförfarande. Strålsäkerhetscentralen lämnade sitt utlåtande och sin säkerhetsuppskattning i februari 2015. I sina principbeslut, daterade 21.12.2000 och 17.1.2002, har statsrådet konstaterat att det projekt som hänsyftas i ansökan är förenligt med samhällets helhetsintresse. Riksdagen har den 18 maj 2001 och den 24 maj 2002 beslutat att de ovan nämnda principbesluten ska förbli i kraft.

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Jaana Avolahti, ANM, tfn 029 606 4836
industrirådet Herkko Plit, ANM, tfn 050 462 0788
näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490