Hälften av starkt tillväxtorienterade företag utnyttjar extern finansiering

Arbets- och näringsministeriet 10.9.2015 9.00
Pressmeddelande

Hälften av de tillväxtorienterade företagen har utnyttjat extern finansiering under de senaste 12 månaderna. Över hälften av företagen tänker använda sig av extern finansiering även nästa år. Dessa uppgifter framkommer av arbets- och näringsministeriets publikation Pk-yritysten rahoitus som publicerades den 10 september 2015.

Andelen små och medelstora företag (SMF-företag) som uppger att de huvudsakligen har använt extern finansiering för investeringar är 14 procent. För starkt tillväxtorienterade, internationella och digitalt inriktade SMF-företag är det typiskt att investera oftare än andra företag. En stor del av investeringarna görs i utvecklingsprojekt och internationalisering.

Under de senaste 12 månaderna har två av tre SMF-företag finansierat sina investeringar med intern finansiering och en femtedel har inte investerat alls.

Företagen är nu försiktiga i fråga om att ta lån. Inom alla branscher ämnar SMF-företagen ta lån i mindre grad under det kommande året än under de gångna 12 månaderna.

En dryg femtedel av SMF-företagen bedömer att kreditpolitiken har blivit ganska mycket eller väldigt mycket stramare under det gångna året. I våras gjorde ungefär en fjärdedel av företagen den bedömningen. Av de företag som upplever att kreditvillkoren blivit stramare rapporterar cirka 60 procent att även säkerhetskraven blivit hårdare. Andelen är ungefär samma som i den enkät som genomfördes i våras.

Tillgången till finansiering har inverkat direkt på genomförandet av planerade projekt. Planerade projekt genomfördes inte, genomfördes endast delvis eller sköts upp på grund av brist på finansiering hos en knapp femtedel av SMF-företagen.

Av företagen uppgav 19 procent att de haft betalningssvårigheter under de senaste tre månaderna. Det är precis lika stor andel som i våras. Utvecklingen har dock varit olika inom olika branscher. Speciellt inom byggnadsbranschen har SMF-företagens likviditet försämrats jämfört med i våras.

Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet genomför två gånger om året en gemensam SMF-företagsbarometer, som ger en bild av de små och medelstora företagens verksamhet och ekonomiska villkor. Resultaten från barometern offentliggörs som både nationella och regionala rapporter. Uppgifterna i publikationen Pk-yritysten rahoitus baserar sig på svar från cirka 6 000 SMF-företag.

Publikationen Pk-yritysten rahoitus (hösten 2015) finns på nätet på adressen:

https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tem_oppaat_ja_muut_julkaisut

Ytterligare information:

Esa Tikkanen, utvecklingschef, ANM, tfn 029 506 3681

Samuli Rikama, ekonom, ANM, tfn 050 592 1757