Programmen för samarbete vid EU:s yttre gränser hjälper gränsregionerna att möta gemensamma utmaningar

Arbets- och näringsministeriet 11.6.2015 13.00
Pressmeddelande

Regeringen har den 11 juni 2015 godkänt tre program för samarbete vid EU:s yttre gränser (ENI CBC) för behandling i Europeiska kommissionen. Avsikten är att genomförandet av programmen inleds under det första halvåret av 2016.

Vid gränsen mellan Finland och Ryssland genomförs 2014-2020 ENI CBS-programmen Sydöstra Finland?Ryssland, Karelia och Kolarctic. Karelia och Sydöstra Finland?Ryssland är program i vilka endast Finland och Ryssland deltar. I programmet Kolarctic deltar också Sverige och Norge.

Huvudmålen för programmen för samarbete vid de yttre gränserna är att stödja den ekonomiska och sociala utvecklingen i gränsområdena, att svara på gemensamma utmaningar (t.ex. miljöfrågor, hälsa, bekämpning av brottsligheten) samt att trygga och främja rörligheten för människor, varor och kapital. Dessutom är direkta kontakter mellan människorna ("People-to-people"-samarbetet) ett horisontellt mål, som används för att stöda de tre strategiska huvudmålen enligt ovan.

Samtliga tre program utgör en fortsättning på de program som genomfördes under den föregående finansieringsperioden. Temat för de ENI CBC-program som genomförs vid den finska gränsen varierar från program till program, men de viktigaste teman är utveckling av företagsverksamheten, miljöskydd, stävjande av klimatförändringen och anpassning till den samt främjande av gränsförvaltningen och gränssäkerheten.

Programmens totalfinansiering uppgår i initialskedet till cirka 179 miljoner euro, men beroende på det slutliga beloppet av EU:s medfinansiering kan den stiga till högst 290 miljoner euro under programperioden. Finansieringen inbegriper såväl EU:s medfinansiering som den nationella medfinansieringen från de länder som deltar i programmen. 

Mer detaljerad information om programmen finns på följande adresser:

www.kolarcticenpi.info

www.kareliaenpi.eu

www.southeastfinrusnpi.fi/

Ytterligare upplysningar:

konsultative tjänstemannen Petri Haapalainen, ANM, tfn 0295 064922

överinspektör Tuulia Väliheikki, ANM, tfn 0295 048288