Rapport: Digitalisering medför en kraftig förändring inom servicesektorn

Arbets- och näringsministeriet 30.3.2015 10.35
Pressmeddelande

Digitaliseringen påverkar servicesektorn lika starkt som industrin. Den ökar produktiviteten och förändrar konkurrensförhållandena. Trots att digitaliseringen och den produktivitetstillväxt som den medför gör att behovet av arbetskraft inom många nuvarande branscher minskar, öppnar den samtidigt nya affärsverksamhetsmöjligheter som kan skapa arbetsplatser.

Den ovan nämnda slutsatsen dras i en rapport som arbets- och näringsministeriet publicerat den 30 mars 2015: "Palvelutalouden murros ja digitalisaatio - Suomen kasvun mahdollisuudet".

Rapporten lyfter den privata servicesektorn i centrumet av välfärdsdebatten i Finland och den fungerar som diskussionsöppnare kring temat hur digitaliseringen förändrar servicesektorn och på vilket sätt man med hjälp av politikåtgärder kan stöda det pågående brytningsskedet.

? Tillräckligt med resurser ska riktas till utbildning, forskning och produktutveckling. Målet bör vara att Finland och Europa blir den bästa platsen för företags innovationer och att globala framgångshistorier kan åstadkommas. Samtidigt är det viktigt att undvika alltför massiv reglering som skulle förkväva utvecklingen av nya tjänster och affärsverksamhetskoncept, konstaterade näringsminister Jan Vapaavuori vid publikationstillfället.

Den privata servicesektorn utgör en central del av vår samhällsekonomi. Den viktigaste frågan ur produktivitetsutvecklingens synvinkel är därför hur serviceföretagen utnyttjar stordriftsfördelar i sin verksamhet och hur de lyckas få sin andel av den internationella tillväxten inom serviceaffärsverksamheten. Samtidigt bör man komma ihåg att också de serviceföretag som är verksamma på hemmamarknaden är viktiga sysselsättare och att utvecklingen av deras verksamhetsbetingelser inte får glömmas bort.

Det viktigaste är företagens egna åtgärder för att främja sin konkurrenskraft, att öka produkternas mervärde och att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Rapporten har sammanställts av Etlatieto Oy, McKinsey & Company, VTT Oy, DIGILE Oy och de ansvariga för Tekes SERVE-program som ett led i ANM:s projekt för serviceaffärsverksamhet och digital affärsverksamhet. Rapporten kan läsas på ministeriets webbplats på adressen: www.tem.fi/julkaisut.

Ytterligare upplysningar:
handelsrådet Pekka Lindroos, ANM, tfn 029 506 3597

överinspektör Eija Laineenoja, ANM, tfn 029 504 7099