Rapport: Tillväxt kan förväntas inom teknisk konsultverksamhet

Arbets- och näringsministeriet 20.11.2015 9.22
Pressmeddelande
ANMs och NTM-centralernas meddelande

Sektorn för teknisk konsultverksamhet blir mer och mer internationell. Under de senaste åren har företagen inom sektorn fått uppleva den ekonomiska depressionens följder. Företagen har dock lärt sig att rikta sina blickar också bortom Finland och börjat konkurrera om exempelvis större planeringsarbeten på den europeiska marknaden. Samtidigt har traditionella finländska ingenjörsbyråer övergått till utländsk ägo. Dessa uppgifter framgår av branschrapporten om teknisk konsultverksamhet, som publicerades i Helsingfors den 20 november 2015.

? Sektorns framtid ser ljus ut. Trots att det ekonomiska läget i Finland inte vilar på stabil grund, lovar de tecken på tillväxt som kan skönjas ute i världen gott också för de finländska företagen inom sektorn. Dessutom kan några av regeringens spetsprojekt, t.ex. entreprenader för vägreparation, skapa jobb för företag som sysslar med infrastrukturplanering, bedömer branschchef Timo Metsä-Tokila, NTM-centralen i Egentliga Finland, som sammanställt rapporten.

Sektorn för teknisk konsultverksamhet inbegriper arkitekt- och ingenjörstjänster samt teknisk testning och analys. Mätt med dess andel av produktionen och sysselsättningen är sektorn en av de viktigaste sektorer som producerar tjänster för affärslivet i Finland. För sin utveckling och framgång kan sektorn tacka framför allt skogs- och metallindustrins investeringar samt byggandet av den offentliga basinfrastrukturen.

Sektorn behöver unga yrkeskunniga
 
Inom sektorn för teknisk konsultverksamhet arbetar högutbildad personal vars kunnande värdesätts. Unga människor som studerar för yrken inom sektorn ser utmaningar i det dåliga ekonomiska läget i Finland, men de tror att de kommer att hitta jobb inom sektorn. Deras tröskel för att åka utomlands för att arbeta där är dock anmärkningsvärt låg.

? I värsta fall förlorar Finland en del av sina framtida experter med lång utbildning på det tekniska området. Å andra sidan kommer denna grupp, när den väl efter några år utomlands återvänder till Finland, dock att göra Finland rikare i många hänseenden, konstaterar Metsä-Tokila.

Sådana omständigheter som innebär hot för sektorn är åldersstrukturen bland företagarna, föråldrandet av yrkeskunnig personal och knappa resurser. För att kunna klara sig ska företagen skapa samarbetsnätverk och konkurrera med specialkunnande. Nya exportmöjligheter som baserar sig på högklassigt kunnande skapas av energitekniken samt vatten- och miljötekniken. Sektorns framtid påverkas också av det att digitaliseringen sprider sig. Den avgörande faktorn, särskilt i fråga om operationer på det internationella fältet, kommer att vara det hur bra man inom sektorn lyckas utnyttja den nyaste informationstekniken.

Branschrapporten om teknisk konsultverksamhet kan från och med den 20 november 2015 läsas på webbadressen www.temtoimialapalvelu.fi.

Ytterligare upplysningar:
branschchef Timo Metsä-Tokila, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 040 750 2442
utvecklingschef Esa Tikkanen, ANM, tfn 050 040 5459