Rapport: 84 procent av löntagarna inom den privata sektorn omfattas av avtal med allmänt bindande verkan

Arbets- och näringsministeriet 22.3.2016 9.30
Pressmeddelande
Kollektivavtalens omfattning har ökat från år 2008 till 2014. Inom den privata sektorn omfattades 84,3 procent av löntagarna av kollektivavtal, vilket innebär en ökning med 2,3 procent från år 2008.

Uppgifterna ovan framgår av en rapport om kollektivavtalens omfattning år 2014 ("Työehtosopimusten kattavuus vuonna 2014"), som sammanställts av Lasse Ahtiainen. Undersökningen har gjorts med stöd från Arbetarskyddsfonden och den har publicerats av arbets- och näringsministeriet.

Det totala antalet kollektivavtal uppgick till 198, av vilka 165 avtal var allmänt bindande och 33 avtal icke allmänt bindande. Antalet löntagare inom den privata sektorn som var anställda hos organiserade arbetsgivare uppgick till 922 997. Dessa omfattas av kollektivavtal på basis av avtalens normalt bindande verkan. Dessutom omfattades 252 288 löntagare, som var anställda hos arbetsgivare som inte var organiserade, av kollektivavtalen på basis av avtalens allmänt bindande verkan. År 2014 omfattades sammanlagt 1 175 285 löntagare inom den privata sektorn av kollektivavtal.

Avtalen är vanligtvis bindande för avtalsparterna. Sådana avtal kallas på arbetsmarknaden avtal med normalt bindande verkan. På arbetsmarknaden kan dock kollektivavtalen genom ett beslut av Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan tolkas som allmänt bindande, dvs. att de omfattar också arbetstagare som är anställda hos icke organiserade arbetsgivare. Ett centralt kriterium för att ett avtal ska ha allmänt bindande verkan är att minst cirka hälften av löntagarna inom avtalsområdet är anställda hos organiserade arbetsgivare. På basis av avtalens normalt bindande verkan omfattades 66,2 procent av löntagarna inom den privata sektorn av kollektivavtal. På basis av avtalens allmänt bindande verkan omfattades 18,1 procent av löntagarna av kollektivavtal. Inom den offentliga sektorn omfattas samtliga löntagare av avtal.

Länk till undersökningen: http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tyo_ja_yrittajyys
Ytterligare upplysningar:
forskare Lasse Ahtiainen / Tutkimuspalvelu Lasse Ahtiainen, tfn 040 769 5020
forskningsdirektör Heikki Räisänen, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7118