Utredning: De nordiska länderna måste gå in för gemensamma arbetslivslösningar

Arbets- och näringsministeriet 14.6.2016 12.30
Pressmeddelande

Utmaningar i det nordiska arbetslivet är bland annat arbetstagarnas utbildning och kompetens, arbetsmiljön, migrationen och jämställdheten. De nordiska länderna bör i högre grad gå in för gemensamma lösningar på dessa områden och dra nytta av Nordiska ministerrådets samarbete med internationella aktörer och de nordiska arbetsmarknadsorganisationerna.

Detta föreslår Poul Nielson, tidigare dansk minister och EU-kommissionär, som på uppdrag av Nordiska ministerrådet har gjort en strategisk utredning. Utredningen överlämnades den 14 juni 2016 till justitie- och arbetsminister Jari Lindström som i år är ordförande för ministerrådet för arbetsliv. Rapporten innehåller 14 förslag om hur arbetslivet kan utvecklas genom nordiskt samarbete.

- Av Nielsons rapport framgår tydligt att det nordiska arbetslivet har gemensamma arbetsformer, normer och värderingar. Det är bra att arbetslivet nu i omfattande grad har granskats ur ett nordiskt perspektiv. Nordiska ministerrådet för arbetsliv sätter sig in i rapporten och behandlar den på sitt möte i november, säger minister Lindström.

Vuxnas kunskaper och färdigheter måste förbättras

Enligt utredningen bör de nordiska länderna tillsammans ta itu med utmaningarna i arbetslivet. Nielson föreslår till exempel att de nordiska regeringarna ska verka för att vuxenutbildning och fortbildning ska bli obligatoriskt för alla. Syftet med denna utbildning är att minska gruppen av sådana marginaliserade personer som upplever att arbetet är utmanande till exempel på grund av digitalisering.

Nielson föreslår också att Nordiska ministerrådet ska fästa mer vikt vid den psykiska arbetsmiljön. De nordiska länderna bör undersöka möjligheten att harmonisera lagstiftningen inom området så att den psykiska arbetsmiljön juridiskt jämställs med den fysiska arbetsmiljön.

Länderna i Norden bör bemöta migrationen genom större satsningar i överensstämmelse med de nordiska grundläggande värderingarna.  En snabb introduktion till arbetslivetär en viktig nyckel då det gäller att integrera invandrare och vända migrationen till en positiv resurs. Ur jämställdhetsperspektivet och i synnerhet med tanke på invandrarkvinnorna är det viktigt att man slår vakt om dessa värderingar.

Man måste fortsätta arbetet med att undanröja gränshinder i främjandet av en samnordisk arbetsmarknad. Vidare bör jämställdheten lyftas fram tydligare inom alla olika områden i arbetslivssamarbetet i Norden.

En mer aktiv och enhetlig EU-politik behövs

Enligt utredningen reagerar de nordiska länderna i nuläget närmast på initiativ och regler som kommer från EU. I stället bör länderna aktivt skapa en gemensam politik och påverka sakinnehållet i EU-processer.

Detta sker genom att man ökar förståelsen för den nordiska modellen i dialogen med olika EU-institutioner. De nordiska ländernas samarbete med Internationella arbetsorganisationen ILO och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD bör också ökas.

Utredningen baserar sig på över hundra diskussioner som Nielson fört med bl.a. ministrar, riksdagsledamöter, tjänstemän, forskare samt arbetsmarknadsorganisationer i hela Norden samt med EU, ILO och OECD. Det är fråga on den tredje stora strategiska genomlysningen på nordiskt plan. Rapporten kan läsas på Nordiska Ministerrådets webbplats på adressen http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-4413  

Ytterligare upplysningar:

Poul Nielson, tfn +45 24 26 14 17, poulnielson(at)gmail.com

regeringsrådet Lippe Koivuneva, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 29 504 9236, lippe.koivuneva(at)tem.fi

seniorrådgivare Ulf Andreasson, Nordiska ministerrådet, tfn +45 29 69 29 60, ulan(at)norden.org

Jari Lindström