Utredningen av mineraler som är viktiga för industrin i Finland publicerad

Arbets- och näringsministeriet 5.6.2015 12.40
Pressmeddelande

Efterfrågan på och behovet av mineralråvaror har ökat till följd av befolkningsökningen, urbaniseringen och den ekonomiska tillväxten i utvecklade länder samt höjningen av levnadsstandarden. Mineralråvarorna är ur geografisk synvinkel ojämnt fördelade och tillgången på dem kan vara förenad med risker.

Riikka Virtanen, som är geologistuderande vid Åbo universitet, har gjort en utredning av de råvaror som är av central betydelse för den inhemska industrin.

Finlands metallförädlande industri är beroende av metallmalm och anrikad malm som importeras från utlandet, t.ex. järn, nickel, koppar och zink. Järn och stål, samt de varor som tillverkas av dem är viktiga exportprodukter. Värdet av exporten av metaller och metallprodukter uppgick till drygt 7 miljarder euro år 2014. Metaller exporteras till utlandet också som delar i maskin- och elektroindustrins produkter.

Industrimineraler och ?stenar används mångsidigt i olika produkter inom t.ex. pappers- och massaindustrin, gödselindustrin samt glas- och keramikindustrin. Finland producerar riktliga mängder av bl.a. apatit och anrikat svavel, vilka är viktiga råvaror för gödselindustrin. Dessutom produceras talk och kalksten i stora mängder. Det är besvärligt att undersöka användningen av industrimineraler och ?stenar som industrins råvaror, eftersom det är svårt att uppskatta deras andelar i olika produkter.

I Finland produceras också ädelmetaller och hightech-metaller, bl.a. guld, silver, kobolt, platina och palladium. År 2014 var värdet av guldexporten 300 miljoner euro. Av de mineralråvaror som produceras i Finland förekommer krom, kobolt, platina, palladium och apatit på EU:s förteckning över kritiska råvaror. EU gör upp förteckningar över metaller som är kritiska med tanke på den europeiska industrin. Den första förteckningen av detta slag sammanställdes 2011 och den uppdaterades förra året.

Utredningen på finska återfinns på ANM:s webbplats på adressen: www.tem.fi/kaivos

Ytterligare upplysningar:

gruvöverinspektör Riikka Aaltonen, ANM, tfn 029 506 4216