Utredningsman föreslår att de lokala avtalen ska utökas

Arbets- och näringsministeriet 15.10.2015 10.30
Pressmeddelande

Möjligheten att ingå lokala avtal på arbetsplatserna bör utökas. Detta innebär att arbetsplatserna friare kunde avtala om villkoren för arbetsförhållandet, såsom löner och arbetstider. De fackligt oorganiserade företagens möjligheter att göra upp lokala avtal bör breddas. Också personalens ställning i företagens beslutsfattande bör stärkas.

Ovan nämnda rekommendationer framgår av en utredning som behandlar främjandet av lokala avtal. Utredningsman Harri Hietala avlät sin rapport till justitie- och arbetsminister Jari Lindström den 15 oktober 2015.

Enligt utredningsmannen är det tekniskt sett enklast att utöka de lokala avtalen på så sätt att parterna i kollektivavtalen kommer överens om att göra det möjligt att ingå lokala avtal i alla viktiga frågor. Om en gemensam vilja inte kan hittas i fråga om detta, är ett annat alternativ att ändra lagstiftningen så att det blir möjligt att ingå lokala avtal.

Utredningsmannen betonar att samverkan och lokala avtal förutsätter förtroende, som inte kan skapas genom lagar. Lagarna kan dock vara till stöd när man bygger upp ett förtroende. En långsiktig samverkan och öppen informationsgång gör det möjligt att ingå lokala avtal som i lika hög grad beaktar personalens och arbetsgivarens behov.

De fackligt oorganiserade företagens lokala avtal breddas

Utredningsmannen föreslår att ett företag som inte hör till arbetsgivarförbundet, dvs. som är fackligt oorganiserat, får större möjligheter att avtala lokalt. I detta nu kan ett fackligt oorganiserat företag inte utnyttja de bestämmelser i kollektivavtalen som är vidare än lagen, om de förutsätter att lokala avtal ingås eller om de gäller endast fackligt organiserade företag.

I utredningen föreslås det att arbetstiden ska ändras, så att den blir mera flexibel, också genom lagstiftning. Flexramen i arbetstiden bör utvidgas och en arbetstidsbank möjliggöras genom lag. Lokalt ska man kunna avtala också om en genomsnittlig arbetstid, som är högst 10 timmar per dygn och 48 timmar per vecka.

Det föreslås att personalens ställning i företagens beslutsfattande ska stärkas. En representant för personalen bör tas med i förvaltningsrådet, styrelsen eller ledningsgruppen, om företaget har minst 100 anställda. Dessutom ska, enligt vad som föreslås, avtal om personalens representation vara ett villkor för lokalt avtalande, som grundar sig på lag, alltid när arbetsgivaren har minst 30 anställda.

I samarbetslagen föreslår utredningsmannen flera ändringar, som främjar samarbetet och de lokala avtalen. Lagändringarna stärker t.ex. kommunikationen med personalen och binder personal- och utbildningsplanen till planeringen av företagsverksamheten.

Regeringen utvärderar förslagen

I nästa fas kommer regeringen att utvärdera utredningsmannens förslag och besluta om den fortsatta beredningen. Utredningen baserar sig på regeringsprogrammet. Vid beredningen av utredningen har arbetsmarknadsorganisationerna hörts.

De viktigaste verktygen för att fastslå villkoren för arbetsförhållandet är lagbestämmelserna, kollektivavtalen och arbetsavtalet. En del lagbestämmelser tillåter att man i arbetsavtalet kommer överens på ett sätt som avviker från lagen. Bestämmelserna om lokala avtal gör kollektivavtalen liberalare. För närvarande är det främst möjligt att lokalt avtala om arbetstiden.

Utredningen kan läsas på finska på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut (på finska).

Ytterligare upplysningar:

utredningsman, samarbetsombudsman Harri Hietala, tfn 029 504 8273

justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Juha Halttunen, tfn 029 506 0066