Finländska arbetsplatser i Europatoppen i många avseenden

Arbets- och näringsministeriet 23.4.2015 10.00
Pressmeddelande

I en internationell jämförelse ligger finländska arbetsplatser i toppen i Europa, när det gäller en stor del av praxisen i arbetslivet. Speciellt handlingsmodeller som stödjer innovation är Finlands styrka. Det råder ett gott klimat på arbetsplatser och arbetstagare har möjlighet att lära sig, påverka sitt arbete och kombinera arbete och familjeliv.

Uppgifterna framgår av Arbetsliv 2020-projektets internationella utredning, där finländska arbetsplatsers kvalitet och resultat granskas i förhållande till andra länder i Europa.

Arbetsminister Lauri Ihalainen anser att resultaten är uppmuntrande.

- Arbetsmarknaden befinner sig i en kraftig förändring. Det är glädjande att resultaten så här starkt tyder på en anda av innovation och samarbete i det finländska arbetslivet. Genom att minska svagheterna kan Finland uppnå vårt mål som bästa land i Europa när arbetslivskvaliteten mäts, kommenterar Ihalainen.

Innovation stöds på många olika sätt i Finland. Nya idéer följs på arbetsplatser, organisationer utvecklar sin verksamhet, det är vanligt med självstyrt teamarbete och på arbetsplaster förekommer mycket samarbete i produktionen av varor och tjänster.

Inom vissa delområden finns det fortfarande utrymme för förbättring Finland. Andelen företag som förnyat sina produkter och tjänster är mindre i Finland jämfört med genomsnittet i EU-länder. Detta gäller företag av alla storlekar och i synnerhet företag inom industri. Även trakasserier och mobbning är vanligare på finländska arbetsplatser än i många andra länder. Det finns också utrymme för förbättring till exempel i fråga om chefsarbete.

- Det är helt klart att man måste satsa på arbetsplatsers klimat och utveckling av ledarskapet, konstaterar Ihalainen.

I framtiden blir det allt mer komplicerat att sörja för arbetslivskvaliteten, när den globala omvärlden förändras i snabb takt. Den snabba teknologiska utvecklingen och innovationerna, de ökande miljöproblemen samt förändringarna i befolkningsstrukturen är exempel på detta. Till arbetslivet medför förändringarna bland annat nya möjligheter till affärsverksamhet, nya arbetssätt och arbetsmetoder, kompetenskrav samt hälsorisker som avviker från tidigare.

- Anpassningen till omvandlingen förutsätter konstruktivt samarbete och ömsesidigt förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetstagarnas trygghet i omvandlingen måste förbättras. Mångsidig kompetens är även i framtiden finländarnas styrka. Kopplingen mellan arbete och utbildning bör därför ytterligare intensifieras, betonar Ihalainen.

I utvecklingen av arbetslivet är det viktigt att följa och beakta förändringar. På det sättet säkerställs att verksamheten svarar mot de centrala utmaningarna med tanke på nuet och framtiden.

ANM:s och Tekes utredning kan läsas på ANM:s webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Maija Lyly-Yrjänäinen, ANM, tfn 029 504 7109
sakkunnig Elise Ramstad, Tekes, tfn 050 557 7948

www.tem.fi/arbetsliv2020