Finlands och Japans gemensamma vetenskaps- och teknologiprogram framskrider väl

Arbets- och näringsministeriet 9.3.2016 11.00
Pressmeddelande
Det sjätte uppföljningsmötet för avtalet om vetenskapligt och teknologiskt samarbete mellan Finland och Japan hölls den 9 mars 2016 i Tokyo. Mötet hade samband med president Sauli Niinistös besök i Japan.

Ordförande för mötet var arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson och ambassadör Makoto Katsura från det japanska utrikesministeriet.

På mötet utbytte man information om vetenskaps- och teknologipolitiken i de två länderna samt gick igenom lösningar för ren energiproduktion och arktisk forskning. Som en avslutning på mötet ordnades också ett separat miniseminarium om arktisk forskning. Andra teman som behandlades var nya lösningar inom sjuk- och hälsovård samt bioekonomi.

På mötet konstaterades med belåtenhet att de gemensamma bilaterala programmen framskrider väl. På mötet undertecknades också ett avtal om fortsatt samarbete mellan VTT och japanska forskningsinstitutet AIST för de tre följande åren.

I mötet deltog också UKM, Tekes, Finlands Akademi, Åbo universitetssjukhus och Uleåborgs stad. Den finska delegationen leddes av arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson.

Avtalet om vetenskapligt och teknologiskt samarbete mellan Finland och Japan ingicks år 1997. Nästa möte hålls i Finland.

Parternas gemensamma meddelande om mötet (på engelska)

Ytterligare upplysningar:
branschdirektör Reijo Munther, ANM, tfn 029 504 8251