Finland ansluter sig till ett nytt europeiskt patentsystem

Arbets- och näringsministeriet 28.9.2015 11.54
Pressmeddelande

Regeringen föreslår den 28 september 2015 att riksdagen godkänner avtalet om en enhetlig patentdomstol. Genom att Finland förbinder sig till avtalet fattas även beslut om Finlands deltagande i det nya europeiska patentsystemet.

I fortsättningen kan företag, om de så önskar, skaffa sina uppfinningar ett enhetligt skydd i 26 medlemsstater. Utöver detta grundas det en europeisk domstol som specialiserat sig på patent och som avgör patenttvister med enhetlig rättsverkan i hela Europa, dvs. företag behöver i framtiden inte väcka talan parallellt i olika medlemsstater.

Avsikten är att det i Finland inrättas en egen lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen som använder sig av marknadsdomstolens lokaler.  Således blir det möjligt att i framtiden försvara sitt patent i Finland och få ett beslut som har verkan i hela Europa.

Reformen har betydande konsekvenser för alla som utnyttjar det europeiska patentsystemet. Det är dock inte obligatoriskt för företag att övergå till att använda patentet med enhetlig verkan utan företag kan också fortsättningsvis använda sig av europeiska patent eller nationella patent.

Reformens syfte är att göra patentsystemet bättre och effektivare och att öka rättsäkerheten. Målet är att det nya patentsystemet bättre ska betjäna våra företag som satsar på forskning och produktutveckling.

Lagarna i propositionen avses träda i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet samtidigt som avtalet träder i kraft.  Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Reformen träder i kraft först efter det att minst 13 medlemsstater har ratificerat avtalet.

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Liisa Huhtala, ANM, tfn 029 504 7062