Tariffsystemet med inmatningspris föreslås upphöra för vindkraftverkens del

Arbets- och näringsministeriet 3.9.2015 14.05
Pressmeddelande

Regeringen lämnade i dag den 3 september 2015 till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor.

För att ett vindkraftverk i framtiden ska kunna godkännas i vindkraftverkens totala kapacitet (2 500 megavoltampere) krävs att det finns ett kvotbeslut som får gälla högst till och med den 1 november 2017. Det pilotprojekt för havsbaserade vindkraftverk som ska genomföras på Tahkoluoto i Björneborg och som beviljats investeringsstöd ska dock godkännas för tariffsystemet utan kvotbeslut.

Den sammanlagda nominella effekten för vindkraftskapacitet som godkänts för tariffsystemet är för ögonblicket nästan 1 000 megavoltampere (MVA). De kvotbeslut som har fattats motsvarar närmare 900 MVA:s nominella effekt. De ansökningar om kvotbeslut som är anhängiga omfattar cirka 1 390 MVA, och av dem kan endast cirka 600 MVA få ett positivt kvotbeslut. En del av de projekt som fått kvotbeslut blir dock aldrig genomförda bl.a. på grund av att projekt försenas, vilket innebär att den totala kapacitet som godkänts för tariffsystemet kommer troligen att underskrida 2 500 MVA.

Propositionen har som mål att i enlighet med regeringsprogrammet åstadkomma besparingar i fråga om det produktionsstöd för vindkraft som betalas från statsbudgeten. Ökningen av de kostnader som förorsakas av produktionsstödet för den landbaserade vindkraften bedöms stanna från och med ingången av 2018. När det gäller pilotprojektet för havsbaserade vindkraftverk kommer kostnaderna att öka något ännu under 2019. De besparingar som görs på grund av ändringarna uppgår uppskattningsvis till 70-80 miljoner euro år 2020.

Det mål för förnybar energi som EU satt upp för Finland med tanke på år 2020 riskerar inte att bli ouppnått, även om den ökning i elproduktionen med vindkraft som åstadkoms tack vare tariffsystemet blir mindre än de ursprungligen planerade 6 terawattimmarna.

Lagändringen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Tariffsystemet har haft en klart uppmuntrande och pådrivande effekt på utvecklingen av vindkraftverksprojekt och investeringarna i vindkraftverk. Det nuvarande systemet kan inte längre betraktas som ett tillräckligt kostnadseffektivt och marknadsbaserat incitamentsystem. Utvecklingen av en ny stödordning, som är förenlig med regeringsprogrammet, inleds hösten 2015. Avsikten är att andelen förnybar, utsläppsfri energi ska höjas, så att den överskrider 50 procent på 2020-talet. Stödet, som uppmuntrar till ökning av den förnybara energin och är förenligt med EU:s riktlinjer, kommer att baseras på teknikneutralitet och, i fråga om ekonomi, på förmånlighetsordning.

Ytterligare upplysningar:

regeringsrådet Anja Liukko, ANM, tfn 029 506 2078