ANM beviljar ytterligare finansiering för arbetskraftsutbildning inom projektet Hanhikivi 1

Arbets- och näringsministeriet 22.2.2016 14.10
Pressmeddelande
Arbets- och näringsministeriet beviljar NTM-centralen i Norra Österbotten 700 000 euro för arbetskraftsutbildning inom projektet för att uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1. Genom finansieringen säkerställs att det finns kompetenta arbetstagare för de olika faserna av projektet.

- Anslaget för arbetskraftsutbildning har minskat i Norra Österbotten. I utbildningen har man varit tvungen att prioritera bland annat fortbildning för dem som blivit arbetslösa inom IKT-sektorn samt utbildningar för dem som varit arbetslösa länge. Den tilläggsfinansiering som nu fås är ett betydande tillskott när det gäller att säkerställa kompetensen och uppdatera kunskaperna och färdigheterna hos arbetskraften i regionen, säger justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Fennovoima uppför kärnkraftverksenheten Hanhikivi 1 i Pyhäjoki. Enligt Fennovoimas uppskattning arbetar under byggfasen som mest cirka 4 000 arbetstagare inom byggplatsen för kärnkraftverket och dess omgivning.

Utbildning riktas till markbyggnads-, byggnads-, transport- och säkerhetsbranschen samt till kvalitets- och certifikatutbildningar som berör alla branscher. Behovet av yrkesmänniskor inom byggbranschen är som störst år 2018, när det egentliga uppförandet av kraftverket inleds.

Även de tjänster som byggs upp i området behöver arbetstagare och företagare från olika branscher under de kommande åren. Totalt uppgår sysselsättningseffekterna i Finland till uppskattningsvis 24 000-36 000 årsverken under hela byggfasen.

Ytterligare upplysningar:
arbetsmarknadsrådet Teija Felt, ANM, tfn 029 504 9080