ANM:s program HYVÄ avslutas

Arbets- och näringsministeriet 11.3.2015 13.00
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriets strategiska program för utveckling av vård- och omsorgstjänsterna HYVÄ avslutas. Programmet, som inleddes våren 2009, koncentrerade sig på den arbets- och näringspolitiska utvecklingen av branschen. Prioriterade områden inom programmet var utveckling av servicemarknaden, företagens tillväxt och internationalisering samt kundorienterade tjänster.

Det fanns ett stort behov av programmet ända från början. Den privata sektorn producerar cirka 30 procent av den sociala servicen och cirka en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den privata sektorns roll i serviceproduktionen har vuxit stadigt från och med 1990-talet.

Tack vare programmet HYVÄ inleddes bl.a. utbildningen till omsorgsassistent, främjades internationaliseringen av företagen inom branschen och utbildades personal inom företagstjänsterna med tanke på de behov som företagen inom branschen har. Programmet samlade en gedigen kunskapsbas om hur servicemarknaden och företagsverksamheten inom branschen har utvecklats, om läget och framtidsutsikterna i fråga om behovet av och efterfrågan på arbetskraft, nya koncept för företagsverksamheten och möjligheter till ökad internationalisering inom branschen.

Programmet genomfördes som ett omfattande samarbete med bransch- och företagarorganisationer, personalorganisationer, näringsutvecklingsorganisationer, kommunsektorn, olika ministerier och aktörerna inom ministeriernas förvaltningsområden.

Projektets slutrapport "Hyvää yrittäjyydestä ja yhteistyöstä" kan läsas på ANM:s webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut

Ytterligare upplysningar:
utvecklingsdirektör Ulla-Maija Laiho, ANM, tfn 040 8268767