ANM:s utredning: mer fart på webbfakturering och digitalisering av löneadministrationen

Arbets- och näringsministeriet 30.10.2015 13.00
Pressmeddelande

En omfattande övergång till webbfakturering möjliggör ett allt effektivare utnyttjande av digitala informationsflöden - såväl i företagsverksamhet som inom den offentliga förvaltningen. För närvarande är uppskattningsvis bara var femte faktura som skickas i Finland en webbfaktura. I handeln mellan små företag är andelen mindre än så. Eftersom det digitala informationsinnehållet utgör en viktig grund för digitaliseringen av den ekonomiska förvaltningen i företag, bör det fås en tydlig förbättring när det gäller ibruktagande av webbfakturering och webbfaktureringens funktion. Detta kan åstadkommas genom ökad konkurrens på marknaden för utveckling av webbfaktureringen och tillhandahållande av webbfaktureringstjänster samt genom att det skapas en opartisk tjänst för testning och validering av webbfakturering.

Detta framgår av Anders Tallbergs utredning "PK-yritysten taloushallinnon digitalisointi" (Digitalisering av den ekonomiska förvaltningen i SMF-företag) för arbets- och näringsministeriet, som publicerades den 30 oktober 2015. I utredningen undersöks genom vilka åtgärder den offentliga förvaltningen kan bidra till digitaliseringen av den ekonomiska förvaltningen i företag, öka produktivitetsnyttan av detta samt förbättra förutsättningarna för innovativ affärsverksamhet i branschen.

Tallberg anser att en betydande problempunkt i digitaliseringen av den ekonomiska förvaltningen utgörs av löneräkning, som är svår och dyr att automatisera på grund av de många kollektivavtalen och avtalens mångtydighet. Tallberg föreslår att kollektivavtalens uppbyggnad ändras så att avtalen blir lättare att digitalisera. En naturlig spetsaktör i detta kan vara den offentliga sektorn, där antalet transaktioner inom löneräkning är stort och även kostnaderna är stora.

Automatiseringen av den ekonomiska förvaltningen i företag försvåras också av att det digitala gränssnittet mellan den offentliga förvaltningen och andra aktörer i samhället är splittrat. I utredningen anses att SMF-företagens perspektiv inte beaktas tillräckligt i projekt för automatisering av den ekonomiska förvaltningen. Som lösning föreslår Tallberg en digitaliseringsombudsman för företagslivet för viss tid med uppdrag att sammanställa en sammanhängande helhetsbild av företagens behov i fråga om digitalisering av den ekonomiska förvaltningen samt att effektivt förmedla helhetsbilden till olika projekt på området.


Arbets- och näringsministeriet och finansministeriet ordnar i december 2015 ett öppet diskussionsmöte, där utredningens resultat behandlas och aktörernas förslag om påskyndande av automatiseringen av den ekonomiska förvaltningen i SMF-företag samlas in.

Utredningen kan läsas på ministeriets webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Antti Riivari, ANM, tel. +358 29 506 3742
Senior Fellow Anders Tallberg,  Hanken & SSE Executive Education, tel. +358 50 348 9966 [email protected]