ANM:s budget för 2016:

Arbets- och näringsministeriet 14.8.2015 12.00
Pressmeddelande

Skötsel av sysselsättningen, företags tillväxt, internationalisering och affärsverksamhet i förnyelse på framstående plats bland regeringens spetsprojekt


Prioriterade områden i arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2016 är stärkande av sysselsättningen, konkurrenskraften och tillväxten samt främjande av bioekonomin, kolfriheten och digitaliseringen. ANM:s ansvarsområden framhävs i hög grad bland regeringens spetsprojekt åren 2016-2018.

ANM föreslår ett anslag på 2 743 miljoner euro för sin huvudtitel i budgetpropositionen. Detta innebär en minskning med 779 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för innevarande år.

369 miljoner euro av minskningen beror på att uttaget av Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringslån har upphört och 229 miljoner euro av minskningen på att utbetalningarna av EU:s strukturfondsmedel under programperioden 2007-2014 minskat. Till övriga delar beror minskningarna på de besparingsbeslut som skrivits in i regeringsprogrammet samt på att tidigare satsningar av engångskaraktär har upphört.

Företag, företagande och ägarskap stärks

De närings- och innovationspolitiska åtgärderna inriktas på stärkande av konkurrenskraften och förutsättningarna för ekonomisk tillväx. Företagens möjligheter att utnyttja de möjligheter som globala värdenätverk skapat förbättras bl.a. på områdena bioekonomi, rena lösningar, kreativ verksamhet, medicinsk teknik och digital affärsverksamhet. Brister på finansieringsmarknaden avhjälps med sådana offentliga finansiella instrument som räknas till närings- och innovationspolitiken. Åtgärder riktas särskilt till finansiering av nyetablerade företag som bedriver ny slags affärsverksamhet.

I enlighet med besparingsbesluten i regeringsprogrammet minskas Innovationsfinansieringsverket Tekes understödsfullmakter med 129 miljoner euro och internationaliseringsunderstöden slopas.

Till följd av att tillväxtsatsningar av engångskaraktär slopas minskar också Finpros anslag och anslagen för det allmänna understödet för främjande av företags internationalisering och företagande med sammanlagt 15 miljoner euro och Finlands Industriinvestering Ab:s anslag för kapitalisering med 50 miljoner euro.

Trots besparingarna koncentrerar man sig inom närings- och innovationspolitiken starkt på stödjandet av näringsstrukturens förnyelse och letandet efter nya tillväxtkällor. Tilläggssatsningar på dessa kan förväntas redan i budgetförslaget för 2016, när regeringen fattar beslut om tilläggsfinansieringen för spetsprojekt.

Konceptet för offentlig arbetskrafts- och företagsservice reformeras

I sysselsättnings- och företagspolitiken ligger fokuset på minskning av arbetslösheten. Konceptet för offentlig arbetskrafts- och företagsservice genomgår en övergripande reform: arbetssökande aktiveras och arbets- och näringsbyråernas uppgift blir företags- och arbetsgivarorienterad arbetsförmedling, som stöder snabb sysselsättning och effektiv besättning av lediga arbetsplatser. I enlighet med regeringsprogrammet får den privata arbetskraftsservicen en viktigare roll som serviceproducent.

Arbets- och näringsbyråernas, kommunernas och FPA:s samservice utökas för effektivisering av sysselsättningen. Dessutom utvecklas samarbetet mellan staten och kommunerna för ordnande och finansiering av service för långtidsarbetslösa. Vid genomförandet av ungdomsgarantin intensifieras samarbetet med företag, arbetsgivare, företagarorganisationer, regionala företagstjänster, tredje sektorn samt social- och hälsovårdstjänsterna.

Anslaget för offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreslås uppgå till 553 miljoner euro. Beloppet inbegriper anpassningsåtgärder på 50 miljoner euro enligt regeringsprogrammet.

Energi- och klimatstrategin ses över

Utarbetandet av en ny energi- och klimatstrategi som sträcker sig fram till 2030 inleds på hösten 2015. Den nya strategin kommer att bli färdig under 2016. Stödsystemet för förnybar energi revideras i enlighet med föresatserna i regeringsprogrammet. Målet är att år 2016 införa ett system för kompensation av utsläppshandelns indirekta inverkningar på elpriset. Systemet ska finansieras med de inkomster som fås från utsläppshandeln.

För energipolitiken föreslås ett anslag på 385 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 48 miljoner euro.  Anslagshöjningen beror på en ökning av vindkraftskapaciteten och en sänkning av skatten på torv, vilka ökar anslagsbehovet för systemet för produktionsstöd för förnybar energi.

Regionpolitiken stöder social delaktighet och bekämpar fattigdom

Anslaget för regionutveckling och strukturfondspolitik föreslås uppgå till 242 miljoner euro. Genom strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 stöds särskilt SMF-företagens konkurrenskraft, produktionen och utnyttjandet av ny kunskap och nytt kunnande, sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet, utbildningen, yrkeskunnandet och livslångt lärande samt social delaktighet och bekämpning av fattigdomen.

Avregleringen ökar

Regleringsbördan på företagen minskas, bestämmelserna om tillstånds- och anmälningsförfaranden inom förvaltningsområdet gallras och minskas, bl.a. så att det införs friare öppettider för butiker. Konkurrenslagstiftningen ses över så att ställningen för dem som lidit skada på grund av överträdelse av konkurrensreglerna förbättras och EU:s upphandlingsdirektiv sätts i kraft. Till följd av det sistnämnda reformeras den nationella upphandlingslagstiftningen.

Ministeriets huvudtitel får extra tyngd av spetsprojekten

Utöver budget- och ramprocessen fortsätter regeringen arbetet med spetsprojekten i augusti 2015. I enlighet med regeringsprogrammet riktas extra satsningar på sammanlagt 1,6 miljarder euro till spetsprojekten åren 2016-2018. En del av de extra satsningarna kanaliseras till arbets- och näringsministeriets huvudtitel.

Arbets- och näringsministeriet har ledningsansvaret eller ett delat ledningsansvar för flera spetsprojekt som nämns i regeringsprogrammet. Sådana spetsprojekt är


1) konkurrenskraften stärks genom förbättrade förutsättningar för näringsliv och företagande,
2) arbetskraftsförvaltningen reformeras så att den stöder sysselsättningen,
3) ökat samarbete mellan högskolor och näringsliv för att kommersialisera innovationer,
4) kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt  
5) bidragsfällor som utgör hinder för att ta emot arbete undanröjs och den strukturella arbetslösheten minskas,
6) lokala avtal främjas och hindren för sysselsättning undanröjs.

ANM:s åtgärder har dessutom beröringspunkter med många andra spetsprojekt.  

Budgetförslaget för 2016 för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, som lämnades till finansministeriet i juni 2015, offentliggjordes den 14 augusti 2015, när finansministeriet gett sin feedback på ministeriernas budgetförslag.

Ytterligare upplysningar:
kanslichef Erkki Virtanen, ANM, tfn 029 50 63502
näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, ANM, tfn 0295 047 480
justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Juha Halttunen, ANM, tfn 050 574 0236
ekonomidirektör Mika Niemelä, ANM, tfn 029 50 62135