ANM önskar få kommentarer om den gällande gruvlagen

Arbets- och näringsministeriet 18.12.2015 13.00
Pressmeddelande
Arbets- och näringsministeriet samlar till och med den 1 februari 2016 in kommentarer om hur fungerande den nuvarande gruvlagen är. Förfrågan är i synnerhet riktad till aktörer inom gruvbranschen, kommunerna och tillstånds- och tillsynsmyndigheterna, men man önskar få kommentarer även från intressentgrupper och medborgare.

Man önskar få svar på bland annat följande frågor: Hur anser ni att totalreformen av gruvlagen har lyckats ur ert eget perspektiv? Vilka problempunkter har ni upptäckt? Vilka konkreta behov av korrigeringar har ni upptäckt? Hur lämpar sig lagen för konkreta situationer?

Fritt formulerade kommentarer kan sändas senast 1.2.2016 till ministeriets registratorskontor, antingen per e-post till adressen [email protected] (skriv "Kommentarer om gruvlagen" i ämnesfältet) eller per post till adressen: Arbets- och näringsministeriet/Registratorskontoret, PB 32, 00023 Statsrådet. Märk kuvertet med "Kommentarer om gruvlagen".

ANM gör behövliga tekniska ändringar i lagen utifrån kommentarerna och de behov som har framkommit. Avsikten är dock inte att ändra de grundläggande lösningarna i gruvlagen utifrån denna utredning.

Den gällande gruvlagen (621/2011) trädde i kraft i juli 2011. Målet med reformen av lagen var att trygga förutsättningarna för gruvdrift och malmletning samt guldvaskning på ett samhälleligt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Tillståndsprövningen i enlighet med gruvlagen grundar sig på en övergripande granskning. I beslutsfattandet ska man jämlikt beakta malmletningens och gruvdriftens behov, miljön, människan och ekonomin. Gruvmyndigheten har tillsynsrättigheter och tillräckliga administrativa tvångsmedel med hjälp av vilka det är möjligt att ingripa vid förseelser och försummelser.

Antalet förbehåll, malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd som gruvmyndigheten (Säkerhets- och kemikalieverket) hittills har beviljat i enlighet med den gällande lagen uppgår till ungefär 200 stycken vardera. Dessutom har cirka 20 gruvtillstånd beviljats. På basis av detta har olika parter fått erfarenhet av hur väl gruvlagen fungerar. Att göra författningarna smidigare genom att gallra bort onödiga bestämmelser och göra tillstånds- och besvärsförfaranden smidigare hör till spetsprojekten för Sipiläs regering.

Den gällande gruvlagen finns på adressen: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110621

Ytterligare upplysningar:
gruvöverinspektör Riikka Aaltonen, ANM, tfn 029 506 4216 eller fornamn.efternamn(at)tem.fi