FI SV

ANM begär utlåtande över rapporten från arbetsgruppen för bedömning av konkurrensreglerna för social- och hälsovårdsbranschen

Arbets- och näringsministeriet 30.6.2017 10.05
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet begär utlåtande över en rapport som arbetsgruppen för bedömning av konkurrensreglerna för social- och hälsovårdsbranschen har sammanställt och som nu har publicerats. Rapporten innehåller två utkast till regeringspropositioner med förslag till ändring av konkurrenslagen. Arbetsgruppen hade till uppgift att bedöma om det förelåg behov av särskilda konkurrensregler för social- och hälsovårdssektorn och att framlägga förslag på eventuella ändringsbehov.

Utlåtandena över rapporten ombeds bli skickade elektroniskt till arbets- och näringsministeriet senast den 25 augusti 2017 under följande adresser: [email protected] och [email protected] 

Arbetsgruppens uppdrag hade samband med den kommande totalreformen av social- och hälsovårdssektorn, och i det sammanhanget särskilt förslaget till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården (RP 47/2017 rd, valfrihetslagen).

Arbetsgruppen beredde tre olika förslag: temporära bestämmelser och permanenta bestämmelser om anmälan av företagsförvärv inom social- och hälsovårdsbranschen samt bestämmelser om skyddet för små näringsidkare.

Rapporten innehåller två förslag, i form av utkast till regeringspropositioner, till specialbestämmelser i konkurrenslagen vilka har samband med social- och hälsovårdsreformen och avses träda i kraft samtidigt med valfrihetslagen vid ingången av 2019.

Begäran om utlåtande gäller propositionsutkastet om permanent skyldighet att anmäla företagsförvärv inom social- och hälsovårdsbranschen och propositionsutkastet om skyddet för små näringsidkare. Beredningen har baserat sig på den lagstiftning om social- och hälsovårdstjänster och valfrihet som finns i riksdagen för behandling. Om betydande ändringar görs i de grundläggande principerna i den ovan nämnda lagstiftningen, kommer de aktuella propositionsutkasten att ses över och preciseras på motsvarande sätt.

Däremot har en regeringsproposition som gäller temporär skyldighet att anmäla företagsförvärv inom social- och hälsovården redan lämnats till riksdagen den 15 juni 2017 (RP 76/2017 rd), se pressmeddelandet Temporär anmälningsskyldighet angående företagsförvärv inom social- och hälsovårdsbranschen

Begäran om utlåtande

Arbetsgruppens rapport