ANM utreder ett nytt stödsystem för förnybar energi

Arbets- och näringsministeriet 25.11.2015 13.02
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till ett stödsystem för förnybar energi. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.12.2015?29.4.2016.

Målet för det nya stödsystemet är att på ett hållbart, teknikneutralt och mer kostnadseffektivt sätt, med beaktande också av målet i fråga om självförsörjningsgraden, öka andelen utsläppsfri, förnybar energi i industriell skala inom kraftvärmeproduktionen samt inom den separata elproduktionen. Stödsystemet bör också säkerställa att det finns förutsättningar för utveckling av nya tekniklösningar liksom också för ett långsiktigt utvecklande av projekt för förnybar energi.

Arbetsgruppens uppgift är att överväga huruvida en modell som baserar sig på investeringsstöd, produktionsstöd eller gröna certifikat bäst uppfyller de mål som satts upp för det nya stödsystemet. Gruppen ska också granska konkurrensutsättningen som en del av det nya stödsystemet.

Regeringsrådet Anja Liukko är arbetsgruppens ordförande och överinspektör Bettina Lemström gruppens vice ordförande. Båda företräder arbets- och näringsministeriet. Medlemmarna i arbetsgruppen företräder jord- och skogsbruksministeriet, finansministeriet, miljöministeriet samt arbets- och näringsministeriet och Energimyndigheten. Arbetsgruppens permanenta sakkunniga representerar följande organisationer: Konkurrens- och konsumentverket, Finlands Näringsliv EK, Soltekniska föreningen, Bioenergia ry, Finsk Energiindustri rf, Skogsindustrin rf, Pienvesivoimayhdistys ry, Teknologiindustrin rf och Finlands Vindkraftsförening rf .

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering är målet att användningen av utsläppsfri, förnybar energi ökas på ett hållbart sätt så att dess andel under 2020-taletöverstiger 50 procent och självförsörjningsgradenöverstiger 55 procent.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Anja Liukko, ANM, tfn 029 506 2078

överinspektör Bettina Lemström, ANM, tfn 029 506 4116

överinspektör Kati Veijonen, ANM, tfn 029 504 7170