Löntagarnas organisationsgrad högst inom industrin

Arbets- och näringsministeriet 12.8.2015 9.28
Pressmeddelande

Av arbets- och näringsministeriets rapport om organiseringen bland löntagarna i Finland, Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2013, framgår det att löntagarnas organisationsgrad är högst, dvs. 80,8 procent, inom industrin, medan den är 76,3 procent inom den offentliga servicesektorn och endast 51,6 procent inom de privata servicesektorerna. I rapporten studeras läget för och utvecklingen av den fackliga organiseringen.

Kvinnor organiserar sig i högre grad än män. Organisationsgraden bland kvinnorna var 69,9 procent och bland männen 59 procent. Organisationsgraden har varit särskilt låg bland ungdomar, som dessutom allt mer sällan är medlemmar i arbetslöshetskassorna.

Fackförbunden hade sammanlagt 2 157 000 medlemmar. Av dessa omfattades 1 514 000 medlemmar av intressebevakningen och organisationsgraden var 64,5 procent. Av medlemmarna stod 29,8 procent utanför den egentliga intressebevakningen. Dessa är närmast pensionärer, studerande och företagare.

Undersökningen har utförts av forskare Lasse Ahtiainen med stöd från Arbetarskyddsfonden.  Undersökningsmaterialet samlades i slutet av 2013 med hjälp av en enkät som var riktad till centralorganisationernas medlemsförbund. En motsvarande undersökning av organiseringen bland löntagare har gjorts fem gånger tidigare.

Undersökningen har utkommit i ANM:s publikationsserie som nr 52/2015. Publikationen (på finska) återfinns på adressen: http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/palkansaajien_jarjestaytyminen_suomessa_vuonna_2013.98033.xhtml

Ytterligare upplysningar:

forskare Lasse Ahtiainen, tfn 040 769 5020, [email protected]

arbetsmarknadsrådet Päivi Järviniemi, ANM, tfn 029 504 9089