Beställaransvarslagen förenhetligas och skärps

Arbets- och näringsministeriet 21.5.2015 13.30
Pressmeddelande

Reformen förbättrar konkurrensmöjligheterna för sådana företag som fullgör sina skyldigheter, främjar iakttagandet av de anställdas arbetsvillkor och bidrar till att arbetstagarnas sociala trygghet ordnas på ett adekvat sätt.    

Avsikten är att skapa klarhet i tillämpningen av lagstiftningen och göra det lättare för beställaren att fullgöra sina skyldigheter. Regleringen förenhetligas så att den omfattar samtliga sektorer. Bestämmelserna om t.ex. beställarens utredningsskyldighet och om försummelseavgifterna preciseras. Beställarens utredningsskyldighet utvidgas till att omfatta företagshälsovården. Dessutom utfärdas detaljerade bestämmelser om pensionsskyddet för utländska utstationerade arbetstagare.

Beställaren kan i fortsättningen utnyttja ett offentligt skatteskuldregister vid utredningen av behövliga uppgifter om huruvida avtalsparten betalat skatter. Det går att ingå avtal med ett företag som har skatteskuld, men då ska beloppet av skatteskuld utredas och man ska göra en bedömning av huruvida avtalsparten ämnar fullgöra sina lagstadgade betalningsskyldigheter. Om ett utländskt företag har finskt FO-nummer, ska beställaren utöver de utredningar som erhålls från företagets hemland dessutom säkerställa att företaget är antecknat i de finländska skatteregistren. Beställaren ska dessutom utreda situationen beträffande företagets skatteskulder.

När det gäller uppgifterna om tecknande av pensionsförsäkring fogas till lagen bestämmelser som gäller utländska arbetstagare som utstationeras i Finland. Innan arbetet inleds ska avtalsparten lämna beställaren en redogörelse för hur den sociala tryggheten för arbetstagarna bestäms. Beställaren ska på motsvarande sätt säkerställa att avtalsparten lämnar de uppgifter som krävs.

När det gäller byggverksamheten ska till lagen fogas en bestämmelse om att beställaren har en skyldighet att fortlöpande försäkra sig om att utstationerade arbetstagare hos avtalsparten har gällande intyg över hur den sociala tryggheten bestäms. Beställaren kan påföras en försummelseavgift om denne inte fullgör sin skyldighet.

Försummelseavgiften och den förhöjda försummelseavgiften höjs, och den förhöjda försummelseavgiften tillämpas i fortsättningen på alla avtal som omfattas av beställaransvarslagen. I fortsättningen är försummelseavgiftens maximibelopp 20 000 euro och maximibeloppet för den förhöjda försummelseavgiften 65 000 euro. Vid bestämmandet av sanktionernas storlek beaktas bl.a. hur allvarlig försummelsen är.

Ihalainen: Beställaransvar förebygger grå ekonomi

? Beställarens ansvar har utökats och gjorts klarare under den regeringsperiod som löper ut. Reformerna bekämpar effektivt grå ekonomi och förenhetligar regleringen. Jag hoppas att också den nya regeringen lika målmedvetet ska fortsätta arbetet för bekämpning av grå ekonomi, säger arbetsminister Lauri Ihalainen.

? Det är viktigt att beställarens ansvar fungerar effektivt också i fråga om utstationerade arbetstagare. EU har en gemensam ekonomi och arbetsmarknad vilket innebär att samma regler ska gälla för alla arbetstagare och aktörer, påpekar Ihalainen.

Ändringarna av beställaransvarslagen träder i kraft den 1 september 2015.

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Jan Hjelt, ANM, tfn 029 504 8940