Undersökningar visar att samarbetet mellan offentlig och privat arbetsförmedling bör utökas

Arbets- och näringsministeriet 23.3.2016 9.00
Pressmeddelande
Det lönar sig att utöka samarbetet mellan arbets- och näringsbyråerna och den privata arbetsförmedlingsservicen, eftersom det ökar de arbetssökandes möjligheter att hitta jobb. Den offentliga och privata arbetsförmedlingen bör dock inte konkurrera om samma kundgrupper.

Dessa uppgifter framgår av en undersökning och en utvärdering som behandlar samarbetet mellan den offentliga och privata arbetsförmedlingen och som publicerades av arbets- och näringsministeriet den 23 mars 2016. 

Personlig kundservice en styrka

Enligt undersökningen Användning av privata tjänster i den offentliga arbetsförmedlingen kompletterar den privata arbetsförmedlingen de offentliga arbets- och näringstjänsterna. Arbets- och näringsbyråerna kan köpa arbetsförmedling för vissa målgrupper från den privata sektorn och betala för servicen på basis av resultaten. De kan också köpa tjänster som stöder arbetsförmedlingen. 

I undersökningen konstateras att den privata arbetsförmedlingens styrka är personlig kundservice ur både arbetsgivarnas och de arbetssökandes synvinkel. Det är viktigt att den offentliga och den privata arbetsförmedlingen inte överlappar varandra genom att erbjuda samma tjänster för samma målgrupper.

Den privata arbetsförmedlingen borde enligt undersökningen koncentrera sig på sådana som har varit arbetslösa i 3-6 månader. De privata tjänsterna borde stödja den offentliga arbetsförmedlingen i synnerhet i början av arbetslösheten, t.ex. i bedömningen av servicebehovet eller kartläggningen av kompetensen.

Försök ger ökad sysselsättning

Vid Nylands och Birkalands arbets- och näringsbyråer genomfördes under 2015 två försök i samarbete med den privata arbetsförmedlingen. Tjänstens pris bestämdes på basis av de resultat den gav. I Nyland försökte man förhindra arbetslösheten från att bli långvarig och i Birkaland försökte man minska långtidsarbetslösheten.

Enligt utvärderingen Privata tjänsteproducenter som komplement till den offentliga arbetsförmedlingen ökade försöken sannolikheten att få jobb. Erfarenheterna från pilotförsöken visar att t.ex. när det gäller yngre åldersklasser samt chefer och specialsakkunniga fungerar de privata tjänsteproducenternas tjänster effektivare än den offentliga arbetsförmedlingen.

När det gäller att sysselsätta stora kundvolymer kommer den privata arbetsförmedlingen knappast att vara en lösning inom den närmaste framtiden. På grund av att försöken var kortvariga och kundvolymerna små går det dock inte att dra några långtgående slutsatser av resultaten.

Nya pilotprojekt har inletts

Samarbetet med den privata arbetsförmedlingen och företagen intensifieras för närvarande genom 13 pilotprojekt inom arbetsförmedling som arbets- och näringsbyråerna har inlett. Med hjälp av pilotprojekten söker man nya metoder för att få arbetssökande att få jobb, förkorta arbetslösheten och främja företagsamhet. Projekten är en del av regeringens spetsprojekt för att reformera arbetskraftsförvaltningen.

Arbets- och näringsministeriet följer genomförandet av pilotprojekten. Avsikten är att man med hjälp av erfarenheterna från pilotprojekten ska utveckla samarbetet mellan den offentliga och privata arbetskraftsservicen i en mer strategisk och övergripande riktning.

Undersökningarna finns att läsa på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut (på finska)

Ytterligare upplysningar:

Hanna Hämäläinen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 7060 (på plats 23-24.3.2016 och efter 4.4.2016)

Jarkko Tonttila, utvecklingschef, ANM, tfn 029 506 0069 (på plats 4.4.2016)