Undersökning: Vuxnas läs-, siffer- och datakunskaper bör stärkas

Arbets- och näringsministeriet 6.10.2015 12.00
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet informerar

Goda läs-, siffer- och datakunskaper ger en bas för studier, arbete, jobbsökning och deltagande i samhället. I Finland finns 600 000 personer i åldern 16-65 år hos vilka dessa grundläggande kunskaper inte är tillräckliga. Man kan dock lära sig grundläggande kunskaper i vuxen ålder.

Uppgifterna framgår av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD:s den 6 oktober 2015 publicerade landsrapport inom den internationella vuxenundersökningen. Rapporten är beställd av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

I Finland har vuxna i allmänhet hög kompetensnivå och därför diskuteras inte bristen på grundläggande kunskaper tillräckligt. Hos en del vuxna finns det dock tydliga brister. I landsrapporten rekommenderas det att man framöver ska fästa mer vikt vid de grundläggande kunskaperna.

I praktiken innebär de bristfälliga grundläggande kunskaperna att en del av de vuxna har svårigheter med enkla räkneoperationer eller att de har svårt att förstå ens okomplicerad skriftlig information. Problemen hänför sig alltså till kunskaper som behövs i vardagen. Läs- och sifferkunskaperna har samband med problemlösningskunskaper där informationsteknik tillämpas.

De bristande kunskaperna bör identifieras vid möten med vuxna, till exempel inom yrkesutbildning och på arbets- och näringsbyråerna. De bästa resultaten i förbättrandet av grundläggande kunskaper hos vuxna uppnås när kunskaperna utvecklas individuellt, till exempel som en del av vuxenutbildningen eller på arbetsplatsen. Dessutom bör just de vuxna vars kunskaper har mest utrymme för förbättring uppmuntras till utbildning.

Unga, invandrare och äldre behöver stöd

De grundläggande kunskaperna är starkt förknippade med ålder, utbildningsnivå och invandrarbakgrund. Jämfört med genomsnittet finns det bland äldre, unga utan examen efter grundstadiet samt invandrare fler personer vars grundläggande kunskaper inte riktigt räcker till för kraven i nutidens samhälle.

Av de personer i åldern 16-29 år som inte har goda grundläggande kunskaper är 40 procent varken i utbildning eller i arbete. I fråga om övriga ungdomar har var tionde motsvarande situation. Landsrapporten rekommenderar att man utvecklar sådan yrkesutbildning som fokuserar på lärande i arbetet samt underlättar utbildningen efter andra stadiet.

Av dem som flyttat till Finland från andra länder har 40 procent bristfälliga läs- eller sifferkunskaper. Den största delen av invandrarna gjorde dock kunskapstesterna på ett språk som inte var deras modersmål. Språkkunskaperna har alltså en stor betydelse för testresultatet. Kompetensen hos invandrare stärks bäst genom flexibel integrationsutbildning, där språk- och yrkesstudierna framhävs.

Cirka 25 procent av personerna i åldern 55-65-hade brister i de grundläggande kunskaperna. Jämfört med yngre personer hade de i synnerhet problem med datakunskaperna. I landsrapporten bedöms att kunskaperna hos äldre åldersgrupper kan stödjas till exempel genom arbetskraftsutbildning. Detta kan senarelägga avgången med pension i situationer där svaga eller föråldrade kunskaper utgör ett hinder för att fortsätta i arbetslivet. När det gäller äldre betonas också möjligheterna att lära sig i arbetet.

Landsrapporten baserar sig på den internationella vuxenundersökningen som genomfördes år 2012 samt på intervjuer med sakkunniga. Landsrapporten finns tillgänglig på undervisnings- och kulturministeriets webbplats på adressen http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/piaac/liitteet/adultskillsfinland.pdf

Ytterligare upplysningar:

specialsakkunnig Maija Lyly-Yrjänäinen, ANM, tfn 029 504 7109

undervisningsrådet Petri Haltia, UKM, tfn 029 533 0096