Undersökning: Integrationsplanerna inverkar i avsevärd grad på studieframgången hos invandrarbarn

Arbets- och näringsministeriet 16.6.2015 9.30
Pressmeddelande
Integrationsplaner som uppgjorts vid arbets- och näringsbyråerna inverkar i avsevärd grad på studieframgången och utbildningsvägarna för barn till invandrare, konstateras i en undersökning som arbets- och näringsministeriet publicerade den 16 juni 2015.

De generationsöverskridande inverkningarna visar sig i form av bättre studieframgång hos barnen till sådana invandrare för vilka en integrationsplan har gjorts upp jämfört med barn till sådana invandrare som anlänt tidigare och för vilka någon integrationsplan inte hade uppgjorts. Barnen till de invandrare som flyttat till Finland i maj 1997 och därefter har oftare avlagt studentexamen och studerar med större sannolikhet vid yrkeshögskola än barnen till sådana invandrare som flyttat till Finland före det.

Arbets- och näringsbyråernas integrationsstödjande åtgärder har stora kostnadsnyttoeffekter förutom på kort även på lång sikt. Det ger anledning till en långsiktig bedömning av invandrarnas ställning och integration i det nya samhället. En granskning av enskilda första generationens invandrare beaktar inte familjen som helhet eller de verkningar som går i arv till följande generationer.

Undersökningen utnyttjar integrationslagen från 1999, enligt vilken en integrationsplan skulle göras upp för sådana invandrare som för första gången registrerades som arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna, om de hade flyttat till Finland i maj 1997 eller efter det. Övergångsbestämmelsen skapade ett ovanligt tillförlitligt forskningsupplägg, eftersom de invandrare som anlänt strax före maj månad 1997 utgör en trovärdig referensgrupp till dem som anlänt strax efter nämnda tidpunkt.

Undersökningen "Kotoutumissuunnitelmien vaikutukset maahanmuuttajien lasten koulutusvalintoihin" av Kari Hämäläinen, Hanna Pesola och Matti Sarvimäki från VATT finns tillgänglig på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut

www.integration.fi

Ytterligare upplysningar:
specialforskare Matti Sarvimäki, VATT, 040 304 5515
utvecklingschef Annika Forsander, ANM, 029 50 60206