Undersökning stöder satsningar på inhemska biodrivmedel

Arbets- och näringsministeriet 16.6.2015 12.15
Pressmeddelande
Teknologiska forskningscentralen VTT och Statens ekonomiska forskningscentral VATThar publicerat en uppskattning av alternativa energiformers klimat- och kostnadskonsekvenser inom vägtrafiken med tanke på uppnåendet av de klimatmål som EU uppställt för år 2030. Det handlade om en utredning av vilka åtgärder som krävs och till vilken kostnad för att man inom vägtrafiken i Finland ska kunna åstadkomma en minskning av koldioxidutsläppen med 30 eller 40 procent fram till år 2030.

? Undersökningen ger nytt underlag för beslutsfattandet. Enligt utredningen är inhemska biodrivmedel det ur utsläppsminskningens synvinkel viktigaste och mest kostnadseffektiva alternativet bland de alternativa energikällorna inom trafiken fram till år 2030. Undersökningen tyder klart på det att Finlands nuvarande ambitiösa politik för främjande av biodrivmedlen är ett steg i rätt riktning. Resultaten stöder också föresatsen i statsminister Sipiläs regeringsprogram att andelen förnybara bränslen i trafiken ska höjas till 40 procent fram till år 2030, konstaterar näringsminister Olli Rehn som kommentar till VTT:s och VATT: s utredning.

Arbets- och näringsministeriet betraktar undersökningens samhällsekonomiska synvinkel som särskilt nyttig, eftersom någon sådan inte tidigare förekommit i undersökningarna inom sektorn. I allmänhet har de alternativa energiformerna inom trafiken betraktats ur teknisk synvinkel, så att man koncentrerat sig på produktions- och driftspotentialen och de direkta kostnaderna.

Undersökningen inbegriper olika slags teknikscenarier och nio alternativ som härletts från dem. Dessa jämförs med basscenariot, där CO2-utsläppen från trafiken minskas redan med 20 % jämfört med 2005 års nivå genom den nuvarande blandningsskyldigheten i fråga om biodrivmedel och genom bättre energieffektivitet.

Enligt undersökningen är investeringar i ökad produktion och användning av inhemska, avancerade drop in-biodrivmedel det ur samhällsekonomisk synvinkel mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen. Användningen av dessa har dessutom inte några återverkningar på bilbeståndet eller distributionssystemet. Också användningen av biogas kunde ökas på ett kostnadseffektivt sätt, men en förutsättning för detta är att beståndet av gasdrivna fordon ökar betydligt.

Huvudparten av de nyinvesteringar som behövs för att tillgodose den ökande efterfrågan kunde genomföras i Finland, så att man stöder sig på den inhemska trä- eller avfallsbaserade råvaran. Om offentligt stöd riktas till kommersialiseringen av ny teknik, kan den inhemska produktionen bli prismässigt konkurrenskraftig jämfört med importen.

Eftersom elbilar är dyra kan de tas i mer omfattande bruk först efter det att kostnadsnivån sjunkit betydligt till följd av den tekniska utvecklingen.

VTT och VATT genomfört tillsammans på uppdrag av arbets- och näringsministeriet, återfinns på webben på adressen:

http://www.transsmart.fi/files/248/Tutkimusraportti_VTT-R-00752-15_liitteineen.pdf

VTT's pressmeddelande finns på nätet på addressen: http://www.vtt.fi/kotimaiset-edistykselliset-biopolttoaineet-kansantalouden-kannalta-paras-vaihtoehto

Ytterligare upplysningar:

näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490

överingenjör Jukka Saarinen, ANM, tfn 029 506 4806