Främjandet av sysselsättningen på agendan för EU:s arbets- och socialministermöte

Arbets- och näringsministeriet 15.6.2016 11.15
Pressmeddelande
EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträder i Luxemburg den 16 och 17 juni 2016. Vid mötet representeras Finland av justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Rådet håller en riktlinjedebatt om den europeiska planeringsterminen, som är en del av EU:s styrsystem. Planeringsperioden inbegriper bl.a. reformer för främjande av tillväxten och sysselsättningen. Rådet godkänner rekommendationer för var och en av medlemsstaterna för planeringsperioden.

I kommissionens rekommendationer om sysselsättningen åren 2016-2017 uppmanas Finland att säkerställa arbetsmarknadsparternas roll med respekt för att vårt system för lönebildning ökar ingåendet av avtal på lokal nivå, minskar osmidigheten och främjar därigenom konkurrenskraften och den exportinriktade industrins roll i ekonomin.

I rekommendationerna uppmanas Finland också att öka incitamenten för arbetslösa att ta emot arbete och säkerställa att det till förfogande står också rätt riktade och tillräckliga arbetskraftspolitiska åtgärder, även med tanke på invandrarna. I rekommendationerna uppmanas Finland dessutom att vidta åtgärder för att minska det regionala och konkurrensmässiga matchningsproblemet, när utbud och efterfrågan inte möts.

Andra rekommendationer som är riktade till Finland gäller bl.a. anpassning av den offentliga ekonomin, ökning av konkurrensen inom servicesektorerna och främjande av företagandet.

Finland anser att de rekommendationer om sysselsättningen som kommissionen presenterat stämmer väl överens med de viktigaste utmaningarna för den finländska arbetsmarknaden. Sådana är bristande konkurrenskraft, hög arbetslöshet, incitamenten för arbetslösa att ta emot arbete och matchningsproblemen på arbetsmarknaden. Förslagen ligger i linje med regeringsprogrammet och stöder genomförandet av det.

Arbets- och socialministrarna diskuterar dessutom den sociala tryggheten för företagare och självsysselsatta.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Liisa Heinonen, AMN, tfn 029 506 4131