Tilläggsanslagen för sysselsättning fördelas i första hand till lönesubventioner och startpeng

Arbets- och näringsministeriet 15.10.2015 13.15
Pressmeddelande
Sysselsättningsanslagen i den tredje tilläggsbudgeten för 2015 riktas till lönesubventioner och startpeng. Tilläggsanslaget uppgår till totalt 21,6 miljoner euro. Regeringen beslutade om fördelningen av anslagen till närings-, trafik- och miljöcentralerna den 15 oktober 2015.

NTM-centralerna får 20 miljoner euro av anslaget. Beslut om fördelningen av den resterande summan på 1,6 miljoner euro fattas av arbets- och näringsministeriet. Avsikten är att anslaget ska användas till uppsägningarna vid Microsoft, och finansiering för detta söks också hos Europeiska globaliseringsfonden. Den regionala fördelningen av dessa medel preciseras senare.

Fördelade anslag enligt NTM-central

Nyland                       9 000 000 euro
Egentliga Finland   800 000 euro
Satakunta                 1 800 000 euro
Tavastland                200 000 euro
Birkaland                  2 700 000 euro
Sydöstra Finland     4 600 000 euro
Södra Savolax         100 000 euro
Österbotten              400 000 euro
Lappland                  400 000 euro

Anslaget har fördelats mellan de NTM-centraler som för närvarande har de sämsta möjligheterna att fatta nya beslut. NTM-centralerna i Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Norra Österbotten och Kajanaland tilldelades inga tilläggsanslag.

Ytterligare information:
Raija Saastamoinen, arbetsmarknadsråd, ANM, tfn 029 504 8942
Tuija Oivo, överdirektör, ANM, tfn 029 504 9040