Sysselsättningsanslagen har använts snabbt

Arbets- och näringsministeriet 30.6.2015 12.05
Pressmeddelande
- Under de senaste dagarna har medborgare och företag som är oroliga över hur sysselsättningsanslagen ska räcka till kontaktat ministeriet. Man har varit orolig för att sysselsättningsanslagen ska ta slut och att arbetslösheten på detta sätt förvärras. Man har också haft frågor om huruvida startpengarna räcker till, berättar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.
 
I proportion till antalet arbetslösa är storleken på de sysselsättningsanslag som man har till förfogande mindre än under tidigare år. För detta år har man reserverat 724 miljoner euro för lönesubventioner, arbetskraftsutbildning, startpengar för nyetablerade företagare och för annan arbetskraftsservice.
 
Anslaget har i år använts snabbare än normalt. Arbets- och näringsbyråerna har under början av året använt medel snabbt på grund av den höga arbetslösheten. Under början av året har i genomsnitt 60 000 personer arbetat i tjänster som finansieras med sysselsättningsanslag, t.ex. lönesubventionerat arbete och utbildning, vilket är på samma nivå som vid motsvarande tidpunkt i fjol. När alla finansieringskällor beaktas har i genomsnitt ca 125 000 arbetslösa tagit del av dessa tjänster.
 
- Vi måste komma ihåg att lönesubvention och startpeng är behovsprövade stöd, som arbets- och näringsbyrån beviljar inom ramen för statsbudgeten och de anslag som delas ut i dessa regioner. Det är således inte möjligt att få eller bevilja dessa automatiskt, betonar minister Lindström.
 
-Eftersom det är närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna som fattar de regionala besluten om användningen av medlen finns det stora skillnader i den aktuella användningen av pengarna. Detta beror på att sysselsättningssituationen varierar i olika regioner. Vi kommer att få närmare regionspecifika uppgifter om hur medlen räcker till i början av augusti och utifrån dessa kan vi närmare bedöma hur medlen ska riktas och eventuella åtgärder.
 
- Det skedde en klar förskjutning av tyngdpunkten i fråga om sysselsättningsanslagen i år, när man reserverade en temporär s.k. öronmärkt finansiering för personer som fått arbetsmarknadsstöd i 300 dagar och för långtidsarbetslösa. Detta gjordes för att långtidsarbetslösheten har ökat oroväckande. Man hade också kommit överens om förskjutningen av tyngdpunkten med kommunerna, för att kommunernas utgifter för arbetsmarknadsstödet inte ska öka oskäligt.
 
Enligt en aktuell bedömning finns det öronmärkta pengar till förfogande till utgången av detta år. Läget för anslagen för de andra grupperna är stramare. Enligt situationen i slutet av maj kan nya beslut ännu ingås för ca 80 miljoner euro. Närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna har också skaffat utbildnings- och preparandtjänster, som också erbjuds arbetssökande ännu under slutet av året.
 
- Vi följer noga med användningen av sysselsättningsanslagen och hur sysselsättningen utvecklas, konstaterar ministern.
 
Ytterligare information:
avdelningschef Tuija Oivo, ANM, tfn 050 396 0168
Jari Lindström