Arbetslivsbarometern 2014: Finländarna upplever att deras arbetsförmåga har förbättrats

Arbets- och näringsministeriet 18.8.2015 12.13
Pressmeddelande

Majoriteten av dem som svarat på frågorna i arbetslivsbarometern 2014 uppger att deras arbetsförmåga är god eller mycket god. I förhållande till de fysiska krav som arbetet ställer var arbetsförmågan mycket god hos cirka hälften av respondenterna och i förhållande till de psykiska krav som arbetet ställer var arbetsförmågan mycket god hos cirka 41 procent av respondenterna.

? Uppskattningarna av arbetsförmågan i förhållande till de fysiska och psykiska krav som arbetet ställer har under de senaste åren varit klart mer positiva än i början av 2000-talet, konstaterar specialsakkunnig Maija Lyly-Yrjänäinen.

Utvecklingen har varit likadan hos respondenterna i alla åldrar, men det största språnget har skett hos 45?54-åringarna. Enligt svaren har man också lyckats påverka arbetsmiljöns säkerhet så att den utvecklats i positiv riktning.

Ålder och socioekonomisk ställning har betydelse

? Särskilt när det gäller fysiska utmaningar ändras upplevelsen av arbetsförmåga med åldern. Också den socioekonomiska bakgrunden har betydelse, säger Lyly-Yrjänäinen.

Hos respondenter under 35 år har 50?60 procent en mycket god arbetsförmåga. Antalet personer som upplever sig ha en relativt dålig arbetsförmåga ökar bland dem som fyllt 45 år. Så många som en fjärdedel av dem som fyllt 55 år bedömer att deras fysiska arbetsförmåga är högst medelmåttig. Hos högre tjänstemän har den fysiska arbetsförmågan förbättrats under de drygt 15 åren.

Fortlöpande mobbning sällan förekommande

Majoriteten av dem som anser att det förekommer mobbning på arbetsplatsen uppger att sådan förekommer ibland. Oftast är det arbetskamrater som står för mobbningen - 37 procent av respondenterna upplevde att någon av arbetskamraterna gör sig skyldig till mobbning ibland, medan tre procent tyckte att mobbning förekommer fortlöpande. En knapp fjärdedel upplevde ibland mobbning från chefernas sida, medan två procent ansåg att cheferna mobbar dem jämt och ständigt.

Trakasserier från kundernas sida och mobbning och trakasserier inom den offentliga sektorn är i allmänhet vanligare än inom den privata sektorn. Inom kommunerna uppgav en så stor andel som hälften av löntagarna att arbetskamraterna mobbar dem. Också trakasserier eller psykiskt våld från kundernas sida vållar allmän förtret.

År 2014 har en femtedel av respondenterna lagt märke till och var tionde respondent själv upplevt våld eller hot av våld i sitt arbete.

Uppgifterna framgår av arbetslivsbarometerns 2014 slutrapport. Förhandsuppgifter om barometern publicerades i februari 2015

Barometerns slutrapport återfinns på adressen: www.tem.fi/julkaisut

Ytterligare upplysningar:

specialsakkunnig Maija Lyly-Yrjänäinen, ANM, tfn 0295 047 109