Arbetslivsbarometern: Största delen av arbetstagarna nöjda med arbetstidsflexibiliteten

Arbets- och näringsministeriet 13.2.2015 9.00
Pressmeddelande

Upp till 86 procent av arbetstagarna är av den åsikten att arbetstiderna är tillräckligt flexibla. En fjärdedel av löntagarna arbetar på distans åtminstone sporadiskt och 70 procent av arbetstagarna har ett system med flexibel arbetstid. I synnerhet kvinnorna och personer i åldern 35–44 skulle vilja ha ytterligare flexibilitet i arbetstiderna.

Dessa uppgifter framgick av de preliminära uppgifter om arbetslivsbarometern 2014 som arbets- och näringsministeriet publicerade den 13 februari 2015. Barometern beskriver arbetslivskvalitetens utveckling ur löntagarnas synvinkel.

- Finländarna ligger internationellt sett på topp när det gäller arbetstidsflexibiliteten. Lagstiftningen gör det möjligt att avtala om arbetstiderna så att de branschspecifika behoven och särdragen beaktas i arbetstidsarrangemangen. Det är glädjande att märka att dessa möjligheter utnyttjas i så här stor utsträckning, konstaterar arbetsminister Lauri Ihalainen.

Teamarbete och användningen av sociala medier har blivit en del av arbetet

Arbetssätten förändras och reformerna märks framför allt i de högre tjänstemännens arbete. Teamarbetet tillsammans med personer som står utanför den egna organisationen har under de senaste åren ökat och de sociala medierna har blivit en del av arbetet.

Cirka hälften av arbetstagarna uppger att arbetsuppgifterna har omorganiserats eller att nya metoder har införts på arbetsplatsen. Cirka 60 procent har utvecklat arbetsprocesser och tillvägagångssätt och knappt 40 procent produkter eller tjänster. Ju större organisation det är fråga om, desto allmännare är utvecklingsarbetet. Dessutom är 60 procent av arbetstagarna av den åsikten att det på arbetsplatsen också ges tid att ventilera nya idéer.

- Resultaten stärker uppfattningen att arbetet ständigt förändras. I det nutida arbetslivet är det viktigare än förut att se till att alla arbetstagare har en bred kunskap, kommenterade Ihalainen.

En femtedel av arbetstagarna använder sociala medier i sitt arbete. Oftast utnyttjar arbetstagarna sociala medier för att hämta och sprida information, lära sig någonting nytt och upprätthålla sociala relationer. Knappt hälften använder sociala medier mera konkret, t.ex. för kundservice, försäljningsarbete eller utveckling av produkter eller tjänster.

Arbetslivsbarometern har genomförts varje höst sedan 1992. Uppgifterna i barometern baserar sig på intervjuer med löntagare som gjorts i samband med Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Rapporten med de preliminära uppgifterna kan läsas på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut. Om resultaten av barometern ges senare ut en mer omfattande publikation. 

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Maija Lyly-Yrjänäinen, ANM, tfn 029 504 7109