Arbetsgrupp bedömer vilka åtgärder som behövs för att främja biobränslen

Arbets- och näringsministeriet 2.12.2015 9.24
Pressmeddelande
Arbets- och näringsministeriet har i dag den 1 december 2015 tillsatt en arbetsgrupp vars uppgift är att utreda vilka ändringar som måste göras i den nationella lagstiftningen till följd av ILUC-direktivet, som gäller indirekt förändrad markanvändning på grund av produktion av biodrivmedel. Arbetsgruppen ska också bedöma vilka åtgärder som behövs för att främja biobränslen efter 2020.

Målet med direktivet, som antogs i september, är att stävja indirekt förändrad markanvändning orsakad av produktion av biodrivmedel och de växthusgasutsläpp som uppkommer i och med den, dvs. ILUC-effekter. Bakgrunden till direktivet är en oro över att man på odlingsmark som använts för produktion av näringsväxter övergår till att producera biodrivmedel, vilket gör att det för matproduktionen röjs ny odlingsmark av skogar och våtmarker. Detta fenomen kallas för indirekt förändrad markanvändning. Dess effekter på jordmånens och växtlighetens kolbalans kan minska eller rentav upphäva de positiva klimateffekter som har eftersträvats genom den ökade användningen av biodrivmedel.

Direktivet begränsar mängden traditionella biodrivmedel som baserar sig på livsmedelsråvaror genom att de traditionella biodrivmedlen räknas med i den krävda andelen 10 procent förnybar energi inom trafiken endast till den del som de utgör 7 procent av den totala energiförbrukningen inom trafiken.

Arbetsgruppens arbete är uppdelat i två faser. I den första fasen koncentrerar sig arbetsgruppen på frågor som gäller det nationella genomförandet av ILUC-direktivet. I den andra fasen kommer arbetsgruppen att fördjupa sig i vilka styrmedel som behövs efter 2020. Enligt regeringsprogrammet ska andelen förnybara bränslen i trafiken höjas till 40 procent under 2020-talet.

Arbetsgruppens rapport från den första fasen ska vara klar före utgången av november 2016. Rapporteringen från den andra fasen ska ske före utgången av juni 2017.

Ordförande för arbetsgruppen är regeringsråd Päivi Janka och vice ordförande är överingenjör Jukka Saarinen från arbets- och näringsministeriet. Arbetsgruppens övriga medlemmar består av representanter för centrala ministerier och myndigheter.  Arbetsgruppens permanenta sakkunniga består av representanter för branschens aktörer.

Beslut om tillsättande: www.tem.fi/files/44434/Iluc_tyoryhma_asettaminen.pdf (på finska)

Ytterligare information:
Päivi Janka, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 4833
Jukka Saarinen, överingenjör, ANM, tfn 029 506 4806