Arbetsgrupp föreslår att de valmöjligheter för medlemsstaterna som ingår i EU:s revisionsbestämmelser utnyttjas

Arbets- och näringsministeriet 18.11.2015 15.25
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid arbets- och näringsministeriet som bedömde ändringsbehov i revisionslagen på grund av EU:s revisionsbestämmelser föreslår lättnader i revisionen av små företag i sitt betänkande, som publicerades den 18 november 2015. I arbets- och näringsministeriets nya förordning om ordnande av revisors verksamhet föreslås exempelvis lättnader i fråga om den interna kvalitetskontrollen och kraven på tillräckliga resurser. Bland annat detta möjliggör en smidig revision av småföretag.

Arbetsgruppens viktigaste förslag om ändringar som baserar sig på revisionsdirektivet hänför sig till bestämmelserna om revisors jäv, oberoende, sanktioner samt lättnader som beviljas småföretag. Bestämmelserna om revisorns oberoende föreslås bli preciserade bland annat så att det ställs en tidsfrist på 3 månader för förhindrande av vissa faktorer som äventyrar oberoendet. Det föreslås att ett förbud att vara verksam i sammanslutningens förvaltningsorgan samt administrativa sanktionsavgifter fogas till sanktionerna.

När det gäller revision av börsbolag, kreditinstitut och försäkringsbolag föreslår arbetsgruppen att valmöjligheterna för medlemsstaterna i EU:s revisionsförordning utnyttjas. Avsikten är att finländska bolag och revisorer i princip ges all den valfrihet och handlingsfrihet som EU-bestämmelserna tillåter. Detta innebär till exempel att maximala mandattider tillåts. Fast de tjänster som revisorer kan erbjuda revisionsobjekten i fråga delvis begränsas, föreslår arbetsgruppen i överensstämmelse med valmöjligheten för medlemsstaterna att revisorn kan erbjuda både värdebestämningstjänster och sådana tillåtna skattetjänster som anges i förordningen. Till den del som valmöjligheterna för medlemsstaterna inte utnyttjats är EU:s revisionsförordning direkt tillämplig rätt i Finland. Revisionsförordningen träder i kraft den 17 juni 2016 utan särskilt genomförande.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 15 oktober 2014 en arbetsgrupp för att klarlägga ändringsbehoven i fråga om revisionslagen med beaktande av den senaste tidens utveckling i EU:s revisionsnormer. Arbetsgruppens viktigaste uppgift var att utarbeta ett förslag om hur direktivet om ändring av EU:s revisionsdirektiv och revisionsförordningen genomförs i Finland. Arbetsgruppens ordförande var överdirektör Pekka Timonen vid arbets- och näringsministeriet.

Arbetsgruppens betänkande om ändringar i revisionslagen ska ut på remiss vecka 47. Utlåtanden ska lämnas in senast den 7 januari 2016. Avsikten är att regeringspropositionen lämnas våren 2016.

Betänkandet kan läsas på ANM:s webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut

Ytterligare upplysningar:

konsultative tjänstemannen Marja Hanski, tfn 029 504 7025