Arbetsgruppens förslag till främjande av konkurrenskraften hos stenmaterialsbranschen

Arbets- och näringsministeriet 28.10.2015 9.00
Pressmeddelande
En arbetsgrupp som utrett nuläget och framtidsutsikterna för stenmaterials- och naturstensindustrin samt flaskhalsar som begränsar tillväxten inom branschen presenterade sin rapport för företag och intressentgrupper vid ett seminarium om stenmaterialet i kretsloppsekonomin som ordnades i Esbo den 28 oktober 2015.

Enligt arbetsgruppen, som leddes av arbets- och näringsministeriet, behövs också statsmaktens åtgärder för att branschen ska kunna utvecklas, trots att industrin i princip själv ska måna om konkurrenskraften.

Enligt arbetsgruppen ska statsmakten för sin del trygga förutsättningarna för sektorns internationella konkurrenskraft. Stenmaterialsbranschen domineras av små och medelstora företag, vilket innebär att företag ofta inte har några möjligheter att investera i vidareförädling, utveckling av servicekoncept och teknik eller exportansträngningar. Därför bör samarbetet mellan olika aktörer intensifieras. Också affärsverksamhetskoncept och servicesystem bör förbättras och forskningen ökas.

I syfte att göra tillståndsförfarandet och övervakningen smidigare föreslår arbetsgruppen att principen om en enda instans införs i kombination med digitalisering, vilket skulle möjliggöra en användarorienterad verksamhet som är viktig för de små och medelstora företagen.  Kombinationen av de ovan nämnda skulle minska och lätta på företagens börda. Också förfarandet med besvärstillstånd bör utvecklas, så att antalet klagomål som lämnas in till förvaltningsdomstolarna ska minska och tillståndsprocesserna bli snabbare.  

Offentlig upphandling kan å sin sida användas för främjande av utvecklingen av nya innovations- och serviceplattformar. Kommunerna och staten är betydande beställare av infrastrukturbyggande. Genom utveckling av upphandlingsanvisningarna och utbildningen kan upphandlingar styras mot en hållbar stenmaterialsförsörjning, vilket är målet. Med tanke på kommunernas och statens upphandlingsverksamhet bör anvisningar sammanställas, så att upphandlingar kan förenas med utvecklings- och servicefunktioner vilka höjer kvaliteten på upphandlingen. En bra projektkvalitet kan enligt den nuvarande lagstiftningen inbegripa också miljöaspekter och sociala aspekter.

Arbetsgruppen anser att tryggandet av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten genom universitet, högskolor och forskningsinstitut är viktigt, eftersom små och medelstora företag har begränsade möjligheter att investera i produktutveckling. Företagen bör öka samarbetet med nämnda institutioner, och det borde å andra sidan finnas möjligheter att sätta ihop forskningsprojekt så att också små och medelstora företag kan delta i dem.

Arbetsgruppen ser utvecklingsutsikter i höjandet av förädlingsgraden inom produktionen och i ökad export, utveckling av tekniken (djupbrytning av stenmaterial), i ökad forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt utbildning och planläggning som tar hänsyn till stenmaterialsbranschens behov.

En hållbar stenmaterialsförsörjning baserar sig på återvinning och ett mer omfattande utnyttjande av industrins sidoströmmar i markbyggnad. Också utvecklingen av logistiska system och logistikkedjor gör verksamheten effektivare och minskar klimatutsläppen.

Arbets- och näringsministeriets publikation (54/2015) "Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät" (Utvecklingsutsikter för stenmaterials- och naturstensindustrin) finns på webben på adressen: www.tem.fi/julkaisut.

Ytterligare upplysningar:
branschdirektör Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, ANM, tfn 029 506 0080 och 050 400 2099