I arbetskraftsservicen behövs mer kundorientering och resultat

Arbets- och näringsministeriet 15.1.2015 9.00
Pressmeddelande

Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden och tryggandet av de offentliga finansernas hållbarhet förutsätter att den offentliga arbetskraftsservicen reformeras. Tjänster måste utvecklas i allt mer kundorienterad riktning och i verksamheten måste man fokusera på resultat i stället för att upprätthålla funktioner, konstateras i en rapport som arbets- och näringsministeriet publicerade den 15 januari. De administrativa strukturerna behöver förenklas och möjligheterna med digitaliseringen måste utnyttjas helt och hållet, konstateras i utvärderingen av servicestrukturen inom arbetspolitiken.

- I Finland lever vi i en tid med kraftig strukturomvandling. Den offentliga arbetskraftsservicen har en helt central roll när det gäller att förbättra sysselsättningen och stödja arbetsmarknadens funktion. Ett omfattande utvärderingsarbete, som baserar sig på internationella erfarenheter och nationell beredning, erbjuder ett utmärkt underlag för att utveckla tjänsterna, konstaterar arbetsminister Lauri Ihalainen.

Enligt rapporten bör kundorienteringen stärkas genom att de som anlitar service allt mer tas med i genomförandet och utvecklingen av tjänsterna. I synnerhet informationsspridningen kan effektiviseras.

I fråga om produktion och ledning av tjänster bör man enligt rapporten fästa mer vikt än för närvarande vid reslutat, till exempel genom att följa upp i vilken grad servicen bidrar till att förkorta arbetslöshetsperioder eller effektivisera tillsättandet av lediga jobb. Även medborgarna och intressentgrupperna vill ha mer information om hur resultatrik servicen är.

- Arbetskraftsservicen har en avsevärd samhällsekonomisk betydelse. I de nya arbetskraftspolitiska projekten har vi fäst speciell vikt vid resultaten. Det är viktigt att det ges tydlig information om tjänsternas resultat och samhällsekonomiska effekter både inom förvaltningen och i fråga om intressentgrupper och medborgare, poängterar Ihalainen.

- Den offentliga arbetskraftsservicen har redan i nuläget synnerligen effektiv verksamhet. En år 2014 färdigställd inhemsk utredning visade att företag i regel är nöjda med arbets- och näringsbyråernas tjänster. Detta är en bra utgångspunkt att ta avstamp mot ännu bättre tjänster, tillägger Ihalainen.

Utvärderingen visar att digitaliseringen alltför ofta förstås i snäv bemärkelse som en faktor som bara hänför sig till effektivitet. Internationella exempel visar dock att digitaliseringen även erbjuder möjligheter att utveckla kundorienterade tjänster. Välfungerande tjänster förutsätter dessutom en enkel och effektiv förvaltningsstruktur, som möjliggör samarbete mellan förvaltningsområden samt beaktar arbetsmarknadens regionala behov.

- Utvärderingen har utförts i brett samarbete mellan olika aktörer och förslagen är en gemensam syn på hur man kan trygga allt bättre tjänster för kunderna. En del av rekommendationerna har redan börjat genomföras under utvärderingen, men det största arbetet återstår ännu. Det kommande regeringsprogrammet är ett centralt verktyg för att säkerställa genomförandet, påpekar Ihalainen.

Rapporten Utvärdering av servicestrukturen inom arbetspolitiken: Mer kundorienterad och resultatrik service finns tillgänglig på ministeriets webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut

Ytterligare upplysningar:

projektchef, utvecklingschef Jarkko Tonttila, ANM, tfn 029 506 0069