Riksdagsbehandlingen av produktregleringsreformen för flera tekniska produktsektorer började

Arbets- och näringsministeriet 9.3.2016 9.55
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 3 mars 2016 till riksdagen de fyra första lagförslagen om sin produktregleringsreform. Efter remissdebatten i riksdagen den 8 mars översändes propositionerna till ekonomiutskottet för fortsatt behandling.

Bakom propositionerna finns EU:s förordning om marknadskontroll och ackreditering, där det för första gången på EU-nivå finns bestämmelser om minimikrav för ackreditering (konstaterande av behörighet) och marknadskontroll inom produktregleringen. I reformen ingår 10 direktiv och den gäller flera tekniska produktsektorer, bl.a. elektronisk utrustning, hissar, fyrverkeripjäser, tryckbärande anordningar och mätinstrument. Reformen skapar enhetlighet och klarhet i regleringsstrukturen.

När det gäller lagstiftningen är det för flera sektorer fråga om en totalreform, fastän de krav som ställs på själva produkterna inte ändras nämnvärt. Även de nationella bestämmelserna om tillsyn över utrustning och system under driftstiden kvarstår huvudsakligen oförändrade. När det gäller lagstiftningsstrukturen är det i stor utsträckning fråga om en lagteknisk reform. Nytt är de horisontella lagarna om marknadskontroll och om anmälda organ. Dessa tillämpas på produktsektorerna inom deras tillämpningsområden. Detta förtydligar och underlättar företagens och tillsynsmyndigheternas arbete, när man till exempel inom marknadskontroll tillämpar samma paragrafer inom flera olika produktsektorer.

Tukes är marknadskontrollmyndighet

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes är marknadskontrollmyndighet för de produktsektorer som berörs av reformen. Dessutom föreskrivs i marknadskontrollagen om Tullens och Tukes samarbete när det gäller produkter som importeras från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I samband med reformen görs det inte ändringar i säkerhetskraven för produkter och aggregat, utan en på EU-nivå harmoniserad marknadskontroll och produktreglering införlivas i de nationella lagarna. Ett rättesnöre är också regeringsprogrammets mål att regleringsbördan för företag inte ökas. Regeringen kommer under de närmaste fyra veckorna att lämna ytterligare fyra propositioner i syfte att genomföra reformen.

Reformen färdig i april

Reformen borde vara färdig i sin helhet 20.4.2016. Ikraftträdandet av lagarna kan eventuellt försenas något, men detta medför inte olägenhet för medborgarna eller för merparten av företagen. De anmälda organ som utför bedömningar av överensstämmelse med kraven på produkterna enligt lagarna kan orsakas olägenhet av förseningen.

Eftersom de nya produktdirektiven upphäver de produktdirektiv som var i kraft tidigare, avförs de nuvarande godkännandena och registreringarna av anmälda organ ur det register som kommissionen för. Detta gäller alla medlemsstater.

På grund av ändringen måste de anmälda organ som omfattas av lagens tillämpningsområde på nytt hos arbets- och näringsministeriet ansöka om att bli utsedda till anmälda organ. Registreringen kan göras först när de nya lagarna trätt i kraft. Den eventuella försening som medförs av ikraftträdandet av lagarna leder till en situation där de temporärt anmälda organen inte har rätt att utfärda intyg om överensstämmelse.

Ytterligare upplysningar:
handelsrådet Tomi Lounema, ANM, tfn 029 50 62697
överinspektör Pauliina Kanerva, ANM, tfn 029 50 60160