Överföring av arbetskraftsservicen för de svårast sysselsatta till kommunerna utreds

Arbets- och näringsministeriet 9.10.2015 11.49
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet utreder, om ansvaret för att ordna arbetskraftsservice för de svårast sysselsatta behöver överföras till kommunerna. Utredningen blir färdig före utgången av 2015.  


I utredningen ingår förslag om modeller för att genomföra överföringen. I utredningen bedöms de ekonomiska och samhälleliga konsekvenserna av överföringen samt vilka ändringar som måste göras i myndighetsverksamheten och lagstiftningen. I utredningen definieras också vad som avses med de svårast sysselsatta. För närvarande svarar staten för ordnandet av offentlig arbetskraftsservice för alla arbetslösa.
 

Utifrån utredningen beslutas i början av 2016 om man börjar bereda ändringar i arbetsfördelningen mellan staten och kommunerna. I detta sammanhang bedöms också om det ska inledas ett regionalt försök där konsekvenserna av en eventuell överföring bedöms närmare.

För utredningsarbetet har det tillsatts en ledningsgrupp och en beredningsgrupp. Ledningsgruppen leds av justitie- och arbetsminister Jari Lindström. I ledningsgruppen finns representation förutom för arbets- och näringsministeriet även för social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och Finlands Kommunförbund. Permanenta sakkunniga i gruppen är stadsdirektörerna i Vanda, Rovaniemi, Uleåborg och Janakkala. Ledningsgruppen styr arbetet för beredningsgruppen, som bereder utredningen.

Beredningsgruppen leds av regeringsrådet Päivi Kerminen från arbets- och näringsministeriet. I gruppen finns representation för social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och Finlands Kommunförbund. Dessutom finns tre företrädare för städer och tre företrädare för arbets- och näringsbyråerna som sakkunniga i beredningsgruppen.

Utredningen har samband med regeringens spetsprojekt om en reform av arbetskraftsförvaltningen.

Brevet om tillsättande finns tillgängligt som bilaga till meddelandet på arbets- och näringsministeriets webbplats. I brevet om tillsättande finns ledningsgruppens och beredningsgruppens exakta sammansättningar.  

Ytterligare upplysningar:
justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Sakari Puisto, tfn 029 504 8150
regeringsrådet Päivi Kerminen, ANM, tfn 029 504 9011 (sekreterare för ledningsgruppen, ordförande för beredningsgruppen)