Staten upprätthåller beredskap att inleda arrangemang för gruvan i Talvivaara

Arbets- och näringsministeriet 24.2.2015 10.12
Pressmeddelande

Regeringen har beslutat om åtgärder för att säkerställa att staten har nödvändiga verksamhetsförutsättningar för att kunna realisera lösningar angående gruvan i Talvivaara i en situation då det blir en paus i riksdagsarbetet på grund av det stundande riksdagsvalet.

Regeringen har den 24 februari 2015 fattat beslut om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2015 med ett anslag på 97 miljoner euro med tanke på eventuella arrangemang kring gruvan i Talvivaara. Riksdagens sessionsperiod avslutas den 13 mars 2015, vilket innebär att anslagsförslaget ska framläggas i en situation då man inte har någon säkerhet om huruvida gruvdriften fortsätter. Anslaget gör det möjligt att delta i företags- och ägararrangemang samt alternativt att inleda åtgärder för eventuell stängning av gruvan.

? Staten måste vara funktionsduglig i alla eventuella situationer. Om det hittas en part som tar över och fortsätter med gruvdriften i Talvivaara, kan staten eventuellt bli minoritetsägare i det nya gruvbolag som ska bildas och staten bör således ha beredskap för behövliga arrangemang. Om man dock inte hittar någon som skulle kunna fortsätta gruvdriften, ska staten skilt bedöma vilket som skulle vara det bästa tillvägagångssättet och överväga till och med nedläggning av gruvan. De åtgärder som nu föreslås ger verktyg för upprätthållande av beredskap inför olika alternativ, betonar näringsminister Jan Vapaavuori.

Med komplettering av tilläggsbugdetpropositionen täcks inte kostnader för Talvivaara Sotkamo Oy:s konkursbo. Med tanke på de nödvändiga kostnaderna för Talvivaara Sotkamo Oy:s konkursbos verksamhet har i tilläggsbudgeten redan tidigare föreslagits ett anslag på 100 miljoner euro för att fram till hösten 2015 kunna täcka bl.a. kostnader för åtgärder i samband med vattenhanteringen och andra åtgärder som är nödvändiga med tanke på miljöförstöringen. Om en ny verksamhetsutövare dessförinnan tar över gruvdriften, slutar statens kostnadsansvar.

Statens specialbolag har bildats för deltagande i eventuella arrangemang

Som ett led i beredskapen har staten bildat ett nytt aktiebolag som helt ägs av staten, Terrafame Oy. Det föreslagna anslaget kan utnyttjas till kapitalisering av bolaget Terrafame Oy, som ska använda medlen vidare för eventuella arrangemang kring gruvan i Talvivaara.

? Efter en noggrann bedömning har man kommit fram till att staten agerar i saken genom det specialbolag vid namn Terrafame Oy som bildats uttryckligen för detta ändamål. Det är viktigt ur statens synvinkel att Terrafame Oy är funktionsdugligt i alla alternativa fall och att det ska ha tillräckligt kapital i alla situationer. Det belopp som föreslås för kapitalisering av bolaget återspeglar i och för sig direkt varken den eventuella investeringen i det gruvbolag som ska bildas eller de totala kostnaderna för en nedläggning. Situationen för gruvan i Talvivaara är som helhet mycket mångfasetterad ur statens synvinkel. Någon kommersiell lösning på frågan har ännu inte hittats, och innehållet i eller den tidsmässiga förläggningen av kommande arrangemang är inte klara, konstaterar minister Vapaavuori.

Talvivaara Sotkamo Oy, som är ett dotterbolag till Talvivaara-koncernen, bedrev gruvdrift. Bolaget försattes i konkurs den 6 november 2014 och överfördes till offentlig utredning den 1 december 2014. Bolagets konkursbo har inlett processen för avyttrande av konkursboets affärsverksamhet och egendomsposter till en ny verksamhetsutövare. Staten deltar i förhandlingarna i samband med avyttringsprocessen. Det skulle vara förenligt med statens helhetsintresse att man vid förhandlingarna hittade en sådan lösning att en ny verksamhetsutövare skulle kunna fortsätta en ekonomiskt lönsam gruvdrift i Talvivaara på ett från miljösynpunkt hållbart sätt.

Olika slags frågor som berör gruvans vattenbalans är också mycket aktuella just nu. I syfte att gå igenom aktuella frågor kring gruvan i Talvivaara arrangerar statsrådet under ledning av minister Vapaavuori onsdagen den 25 februari 2015 klo. 12.30 ett informationsmöte för medierna som ger en bakgrund till situationen. Utöver minister Vapaavuori finns miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka, överdirektör Kari Pääkkönen från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland samt den offentliga utredaren av Talvivaara Sotkamo Oy:s konkursbo, Jari Salminen, på plats för att redogöra för läget. En separat inbjudan till mötet kommer att skickas och tillställningen kan också följas på nätet via statsrådets webbplats.

Ytterligare upplysningar:
näringsministerns specialmedarbetare Laura Manninen, tfn 050 361 7511