Avtal mellan staten och städer ska främja en ren och smart huvudstadsregion

Arbets- och näringsministeriet 24.5.2016 11.30
Pressmeddelande
Staten och huvudstadsregionens städer samt Lahtis och Nylands förbund undertecknade den 24 maj 2016 ett tillväxtavtal som främjar rena och smarta lösningar. Ett mål med avtalet är att städerna ska bilda en föregångarregion i fråga om smarta och rena lösningar.

Målet är att öka antalet jobb i den privata sektorn inom området smarta och rena lösningar, att stödja produktutvecklingen och kommersialiseringen av innovationer samt export- och omsättningsökning hos de företag som erbjuder sådana lösningar och att främja innovationsfrämjande offentlig upphandling inom branschen. Man har även som mål att öka antalet innovationer i regionen, att fullfölja städernas klimat- och miljömål och att stärka den internationella bilden av städerna och hela Finland som en spjutspetsregion inom smarta och rena lösningar.

Från statens sida undertecknades avtalet av näringsminister Olli Rehn, kommunikationsminister Anne Berner och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Från städernas sida undertecknades avtalet av stadsdirektörerna för Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis och av landskapsdirektören för Nylands förbund.

- I och med detta avtal tar vi i bruk en ny typ av verksamhetsmodell för utveckling av städerna. Målet är att få till stånd tillväxt och att inom Smart & Clean-branschen uppnå genombrott i världsklass som ökar huvudstadsregionens internationella dragningskraft i konkurrensen om expertis och investeringar med övriga metropolområden i världen, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Tematiska tyngdpunkter i avtalet är trafik och rörlighet, byggande, energi, avfalls- och vattentjänster samt produkter och tjänster riktade till konsumenterna. I de åtgärder som ska främja tyngdpunktsområdena beaktas digitalisering och kretsloppsekonomi.

- Städerna har en central roll i fråga om lösningar som hejdar klimatförändringen. I synnerhet i huvudstadsregionen kan man styra användningen av färdmedel så att kollektivtrafik, gång och cykling samt nya tjänster gynnas. Samtidigt främjas uppkomsten av nya tjänstemodeller och ny affärsverksamhet, och användarnas behov bemöts ännu bättre än tidigare, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

- Klimatförändringen och krympande resurser är utmaningar som tvingar fram initiativ till nya typer av verksamhetssätt och ökat samarbete. Huvudstadsregionens städer och företag har nu en bra möjlighet att utveckla alldeles nya lösningar för vilka det finns global efterfrågan, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Huvudstadsregionens tillväxtavtal ingår i regeringsprogrammets spetsprojekt för förbättrad konkurrenskraft. Staten kommer att ingå tillväxtavtal även med sex andra städer och med två tillväxtzoner. I tillväxtavtalsförfarandet ingår även två temabundna stadsnätverk. Målet är att stärka näringslivets tillväxt och konkurrenskraft som baserar sig på regionernas egna styrkor. Avtalen är i kraft till utgången av 2018.

Centralt i avtalsförfarandet är att identifiera sådana strategiska utvecklingspunkter och mål som både städerna och staten tillsammans kan förbinda sig till och rikta resurser till. Den finansiering som arbets- och näringsministeriet allokerar till verkställigheten av avtalen är en del av anslaget för införande av regionala innovationer och försök (AIKO), av vilket det har reserverats cirka 15 miljoner euro för detta ändamål för perioden 2016-2018.

Sitra har bildat en tidsbestämd stiftelse för genomförandet av huvudstadsregionens Smart & Clean-projekt. Stiftelsen samarbetar tätt med deltagarna i projektet och ansvarar för samordningen av projektets utvecklingshelheter. Via stiftelsen förbinder sig även företag, högskolor och forskningsanstalter till samarbete.

Sitras pressmeddelande på finska (24.5.2016)

Ytterligare upplysningar:

Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7165
Hanna-Maria Urjankangas, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3739

Tea Usvasuo, jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 046 922 8946
Olli Maijala, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 029 525 0174

Katariina Myllärniemi, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tfn 029 534 2759

Suvi Anttila, överinspektör, kommunikationsministeriet, tfn 029 534 2019