Statens kärnavfallshanteringsfonds bokslut 2014 fastställt

26.2.2015 13.22
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har fastställt Statens kärnavfallshanteringsfonds bokslut för 2014.  Fonden består av tre delar: Reserveringsfonden, Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden.

Statens kärnavfallshanteringsfonds balansomslutning per 31.12.2014 var cirka 2,38 miljarder euro (balansomslutningen för 2013 var knappa 2,27 miljarder euro). Den vinst som fondens bokslut uppvisar, drygt 25,5 miljoner euro (år 2013 var vinsten cirka 19 miljoner euro), adderas till de avfallshanteringsskyldigas fondandelar i proportion till hur vars och ens medel har stått till fondens disposition under kalenderåret.

Till Reserveringsfonden inom Statens kärnavfallshanteringsfond insamlas medel för den händelse att staten blir tvungen att ansvara för kommande kostnader med anledning av kärnavfallshanteringen.

Enligt ministeriets senaste kalkyl skulle de medel som fanns i fonden vid ingången av april räcka till att täcka kostnaderna för den återstående hanteringen av allt kärnavfall som hittills uppstått i Finland.  I beloppet ingår också kostnaderna för nedmonteringen av de nuvarande anläggningarna.  

Kärnkraftsbolagen ska enligt kärnenergilagen komplettera sina fondandelar genom att betala in ca 91 miljoner euro i nya kärnavfallshanteringsavgifter i slutet av mars.   

Reserveringsfondens kapital består av kärnavfallshanteringsavgifter och avkastningen från fondens utlånings- och placeringsverksamhet.  Kärnavfallshanteringsavgifter ska betalas av dem vars verksamhet ger upphov till kärnavfall.  Kärnavfallshanteringsskyldiga är kraftbolagen Fortum Power and Heat Oy och Teollisuuden Voima Oyj samt Teknologiska forskningscentralen VTT, som driver forskningsreaktorn FiR-1. Dessa s.k. avfallshanteringsskyldiga har rätt att, när de så önskar, mot en betryggande säkerhet årligen låna tillbaka 75 procent av den andel som de vid respektive tidpunkt har i fonden (fondandel).  Staten har rätt att låna resten av medlen. De medel som har blivit oanvända på ovan nämnda sätt placerar fonden mot betryggande säkerheter.

Till Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden insamlas årligen medel för att användas till finansieringen av forskningen inom branschen.  För kärnsäkerhetsforskning samlades förra året in cirka 5,668 miljoner euro och för kärnavfallsforskning cirka 1,908 miljoner euro.

Ytterligare upplysningar:

fondens verkställande direktör Christina Snellman, tfn 029 506 0009

fondens sekreterare Riitta Elo, tfn 029 506 3637

konsultative tjänstemannen Jaana Avolahti, tfn 029 506 4836