Statsrådet gav sitt samtycke till anläggande av en datakommunikationskabel från Finland till Tyskland

Arbets- och näringsministeriet 27.8.2015 13.15
Pressmeddelande
Statsrådet gav den 27 augusti 2015 sitt samtycke till C-Lion 1 Ab:s projekt att anlägga en sjökabelförbindelse inom Finlands ekonomiska zon. Projektet, som går under namnet Sea Lion, innebär att en 1175 kilometer lång fiberoptisk undervattenskabel anläggs från Sandhamn i Finland till Markgrafenheide i Tyskland. Projektet svarar mot behovet av en stamnätförbindelse mellan Östersjöns norra och östra områden och Centraleuropa.

Den del av kabeln som kommer att gå genom Finlands territorialvatten är ca 28,5 kilometer lång och genom Finlands ekonomiska zon ca 312 kilometer. Sjökabeln kommer att gå genom Finlands, Danmarks och Tysklands ekonomiska zoner och territorialvatten samt genom Sveriges ekonomiska zon.

Projektet är en strategiskt betydelsefull långtidsinvestering för Europeiska unionen och Finlands digitala ekonomi. Målet är att upprätta en hållbar, tillförlitlig och supersnabb förbindelse via undervattenskabel från Finland till Kontinentaleuropa och att säkerställa en fungerande och ur cybersäkerhetsperspektiv bättre dataförbindelse till väst. Förhoppningen är att detta också stöder tillväxt inom den digitala ekonomin.

Att anlägga den del av sjökabeln som går genom Finlands ekonomiska zon tar ungefär 20 dagar. Utgångspunkten är att projektet påverkar fartygstrafiken och fisket endast under själva anläggningsarbetet. Sjökabelns rutt är planerad så att miljökonsekvenserna av projektet ska bli små.

Statsrådets beslut är i kraft 30 år. Den som genomför projektet måste bl.a. iaktta den allmänna försiktighetsprincipen och villkoren för byggnadstillstånd enligt vattenlagen.

Innan arbetet med att anlägga sjökabeln kan inledas krävs också byggnadstillstånd i enlighet med vattenlagen.

Ytterligare information:
Johanna Ylitepsa, överinspektör, ANM, tfn 029 506 4207