Vapaavuori: Order från Kajalands NTM-central förhindrar att vattensituationen i Talvivaara förvärras

Arbets- och näringsministeriet 15.4.2015 16.20
Pressmeddelande
På grund av vattensituationen i gruvan i Talvivaara har Talvivaara Sotkamo Oy:s konkursbo den 8 april 2015 lämnat in en anmälan enligt 129 § i miljöskyddslagen om en exceptionell situation till NTM-centralen i Kajanaland. Genom sitt beslut i dag den 15 april 2015 har NTM-centralen ålagt konkursboet att omedelbart sänka vattennivåerna i uppdämningsbassängerna på gruvområdet till en sådan nivå att miljösäkerheten på området inte riskeras.

Myndigheternas uppgift är att övervaka att det processvatten som väntar på rening på gruvområdet inte okontrollerat kan rinna ut till omgivningen.

? Detta förutsätter att renat vatten och naturligt vatten leds bort från gruvområdet så att vattennivåerna i bassängerna kan sänkas till en säker nivå. NTM-centralen i Kajanaland, som är den självständiga tillsynsmyndigheten, har ansett att det är nödvändigt att inleda extra avtappningar. NTM-centralen gör sådant arbete som en tillsynsmyndighet ska göra. Det åläggande som NTM-centralen i Kajanaland nu utfärdat möjliggör kontrollerad avtappning av vattnet från gruvområdet tills vattennivån i bassängerna åter är på en säker nivå, konstaterar näringsminister Jan Vapaavuori.

De stora vattenmassor som samlats på gruvområdet i Talvivaara är en följd av ett läckage i gipsfällningsbassängen år 2012, varefter det område där sådant vatten som väntar på behandling samlas blev betydligt större. Också bl.a. driftstoppet i gruvan, den väsentligt mindre avtappningskvoten i år jämfört med de senaste åren, de fördröjda leveranserna av vattenreningsutrustning efter konkursen samt det oväntat dåliga skicket hos existerande vattenreningskapacitet och dröjsmålet med reparationer har bidragit till att mängden vatten som samlats vid gruvan ökat.

Vattenmängden vid gruvan består av naturligt regnvatten och avrinnande vatten samt av renat och tills vidare icke renat processvatten. Vid de extra avtappningar som NTM-centralen gett order om är det fråga om samma slags avtappningar av renat vatten enligt miljötillståndet, via samma rutter, som redan tidigare gjorts på gruvområdet i början av året.

? Trots de extra avtappningar som nu ska göras på order av NTM-centralen kvarstår sulfatbelastningen i närliggande vattendrag på en väsentligt lägre nivå än förra året och år 2013. För det innevarande året har Talvivaara ansökt om en sulfatkvot på endast 1 300 ton, medan bolagets kvoter enligt miljötillståndet för de två föregående åren varit 12 000 respektive 24 000 ton, påpekar minister Vapaavuori.

NTM-centralen själv anser att avtappningarna är nödvändiga också av den orsaken att det inte går att lagra renat vatten i ett dagbrott, eftersom det rena vattnet där skulle blandas med sådant obehandlat avfallsvatten som redan finns lagrat där. Då skulle mängden vatten som behöver renas öka väsentligt och detta skulle försvåra vattenhanteringen på gruvområdet ytterligare.  

? Myndigheternas alla åtgärder koncentrerar sig på att i alla situationer hindra att smutsigt vatten okontrollerat rinner ut till den närmaste omgivningen. På kort sikt är förbitappningar det enda sättet att garantera detta. Att skydda miljön i alla situationer har högsta prioritet hos myndigheterna och staten, betonar minister Vapaavuori.

Ytterligare upplysningar:

näringsministerns specialmedarbetare Laura Manninen, ANM, tfn 050 3617 511