Vapaavuori: Kommissionens förslag om energiunionen fokuserar på det väsentliga

Arbets- och näringsministeriet 25.2.2015 13.30
Pressmeddelande
Europeiska kommissionen publicerade den 25 februari 2015 ett meddelande som handlar om en europeisk energiunion. I praktiken är det fråga om EU:s nya europeiska strategi för energitrygghet, där kommissionen drar upp riktlinjer för sitt kommande arbete och bedömer inom vilka områden av energipolitik som behövs fler åtgärder på gemenskapsnivån.

Kommissionens mål är att man gemensamt ska dra upp riktlinjer för energipolitiken på EU-nivå i stället för att det finns 28 nationella versioner av den. I meddelandet presenteras fem bekanta huvudteman för EU:s energipolitik: bättre energitrygghet, skapande av en inre marknad för energi, ökad energieffektivitet, låga koldioxidutsläpp inom energisektorn samt forskning, utveckling och innovationer. 

- I meddelandet presenteras egentligen inte något nytt jämfört med den långsiktiga linjen i EU:s energipolitik. Energiunionen har dock nu placerats så högt bland kommissionens politiska prioriteringar att också vi här i Finland måste förbereda oss på att föra en omfattande debatt om energipolitiska prioriteringar och mål - samt på att debatten, trots meddelandets nuvarande innehåll, kan ha till och med stora inverkningar.  Förslaget inbegriper ju alla viktiga energipolitiska frågor, och vi har stora nationella intressen t.ex. när det gäller hållbarhetskriterierna för biomassa, varför vi ständigt måste följa den europeiska debatten. Den energipolitiska debatten gör det å andra sidan möjligt att fokusera EU:s energipolitik på de viktigaste åtgärderna på gemenskapsnivån och att också i hemlandet föra en mer principiell diskussion om hur klimatfrågor och konkurrenskraftsfrågor i framtiden kan sammanjämkas när energipolitiska beslut fattas, bedömer näringsminister Jan Vapaavuori.

Vid skapandet av en energiunion ligger fokusen på EU:s energitrygghet. Ämnet är aktuellt bl.a. på grund av läget i Ukraina. Särskilt de frågor som rör leveranssäkerheten för gas har en framstående plats i meddelandet. Kommissionen drar således upp linjer för olika åtgärder för att förbättra leveranssäkerheten för gas i EU bl.a. genom att diversifiera importkanalerna och källorna för gas samt leverantörerna av gas.  

Kommissionen konstaterar också att slutförandet av arbetet med den inre marknaden för energi inom EU är en viktig åtgärd med tanke på skapandet av en energiunion. Många länder har ännu inte införlivat EU:s tredje inremarknadspaket för energi med den nationella lagstiftningen, och el- och gasinfrastrukturen mellan länderna är ännu bristfällig på sina ställen. Många EU-länder har ännu inte nått EU:s mål om 10 % i fråga om gränsöverskridande överföringskapacitet i förhållande till produktionskapaciteten.

? EU:s tredje inremarknadspaket för energi har redan genomförts nationellt i Finland. I Finland utgör de gränsöverskridande överföringsförbindelserna drygt 30 % i förhållande till elproduktionen i Finland. Hos oss har denna nivå uppnåtts på marknadsvillkor, påpekar Vapaavuori.

I sitt meddelande om energiunionen bekräftar EU också sitt åtagande att uppnå målen för 2030 års klimat- och energipaket. Den ökade användningen av förnybar energi och höjningen av energieffektivitet främjar också energitryggheten för EU. Vid den energi- och klimatpolitiska debatten i EU har Finland starkt framhävt de avancerade biodrivmedlen, och kommissionen har också gett ett löfte om att förutsättningar för denna marknad upprätthålls också i fortsättningen.

EU:s energiministrar diskuterar frågan om EU:s energiunion nästa gång utgående från meddelandet vid rådsmötet den 5 mars 2015. Energiunionen intar en central plats också i de diskussioner mellan statscheferna som förs vid Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars 2015.

Ytterligare upplysningar:
överdirektör Riku Huttunen, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7277

näringsministerns specialmedarbetare Laura Manninen, tfn 050 361 7511