Tjänstemannautredning tar upp energifrågor som den nya regeringen ska besluta om

Arbets- och näringsministeriet 1.4.2015 9.40
Pressmeddelande
En tjänstemannautredning, som samordnats av arbets- och näringsministeriet, räknar upp sådana energifrågor i vilka energipolitiska val måste träffas under den kommande valperioden. Utredningen behandlar särskilt sådana politikalternativ och aspekter som bör beaktas vid beslutsfattandet kring förnybar energi och decentraliserad energiproduktion samt energimarknaden utan att för den delen ta ställning till kommande avgöranden.

? Den nu färdigställda tjänstemannautredningen drar i enlighet med regeringsprogrammet upp ramvillkoren för energipolitiken under de närmaste åren och utgör ett bra underlag också vid utarbetningen av den nya regeringens program, konstaterar näringsminister Jan Vapaavuori.

Enligt utredningen bör stöden till förnybar energi utvecklas inom de närmaste åren. Riktlinjer behövs åtminstone om metoderna för att öka användningen av skogsbaserad energi, de ekonomiska styrmedlen för vindkraftsbyggande samt om främjande av småskalig och decentraliserad energiproduktion som baserar sig på biomassor från jordbruket och på avfall. EU:s reglering innebär en stor utmaning för sin del: Europeiska kommissionen överväger revidering av hållbarhetskriterierna för biomassa och biodrivmedel, som är viktiga för Finland, och EU:s regler om statligt stöd kan kräva ändring av stödordningarna redan inom de närmaste åren.

Politikriktlinjer behövs också om alternativa drivkrafter som ersätter fossila bränslen inom trafiken samt om utveckling av nätverken av distributionsstationer och laddningspunkter för alternativa bränslen och elbilar.

Den centrala frågan är huruvida elproduktionskapaciteten räcker till. Den nya regeringen måste överväga om det finns behov av en försörjningsberedskapsreserv för elsystemet och ta ställning till hur den europeiska elmarknaden ska organiseras. Också utvecklingen av marknaden för naturgas befinner sig i ett brytningsskede.

Infallsvinkeln i utredningsarbetet, som har utförts som tjänstemannasamarbete mellan arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet samt finansministeriet, har begränsats huvudsakligen till energipolitiken. De klimatpolitiska målen och de energi- och klimatmål som EU uppställt för år 2030 samt planerna för en energiunion har beaktats som ramvillkor vid uppräkningen av de energipolitiska alternativen och deras konsekvenser. I övrigt har klimatpolitiken inte berörts i rapporten.

Utredningen om energipolitiska alternativ finns på webbadressen: www.tem.fi/julkaisut

Sammandrag av de energifrågor som kräver politiskt beslutsfattande under den kommande regeringsperioden

Ytterligare upplysningar:

överdirektör Riku Huttunen, ANM, tfn 029 504 7277

industrirådet Petteri Kuuva, ANM, tfn 029 506 4819