Av de starkt tillväxtorienterade SMF-företagen väntar sig 73 % en konjunkturförbättring

Arbets- och näringsministeriet 16.2.2016 10.00
Pressmeddelande

Enligt en färsk barometer har de små och medelstora företagens konjunkturförväntningar förbättrats, och den djupaste ekonomiska svackan verkar vara förbi. Särskilt positiva är utsikterna bland de starkt tillväxtorienterade företagen. Av dem väntar sig 73 procent en konjunkturförbättring under det kommande året. Av dem ämnar två tredjedelar utöka sin personal, och 91 procent väntar sig att deras omsättning kommer att öka under det kommande året.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets särskilda rapport om starkt tillväxtorienterade SMF-företag som publicerades den 16 februari 2016 samtidigt som den riksomfattande SMF-företagsbarometern offentliggjordes. I ANM:s rapport beskrivs de starkt tillväxtorienterade SMF-företagens profil, konjunkturutsikter, internationalisering, finansiella situation och digitalisering.

Av de nästan 6 000 SMF-företag som svarat på SMF-företagsbarometern är åtta procent starkt tillväxtorienterade företag. Störst representation av tillväxtorienterade företag finns det inom området kunskapsintensiva tjänster, där de utgör över 11 procent av alla företag. Den näst största andelen finns bland industriföretagen, där de utgör 10 procent av alla företag.

De tillväxtorienterade företagen är ofta unga. Av dem har nästan 80 procent grundats på 2000-talet och hälften under detta årtionde. Av alla SMF-företag har 55 procent grundats under detta årtusende.

De tillväxtorienterade företagen är enligt alla mätare mer internationella än andra SMF-företag. Direkt export utomlands bedrevs av nästan en tredjedel av de tillväxtorienterade företagen, medan motsvarande siffra bland alla SMF-företag är endast cirka en åttondel.

De tillväxtorienterade företagens internationalisering blir allt starkare. I förra årets barometer uppgav 45 procent att de behövde använda sig av internationaliseringstjänster, medan andelen i år hade ökat till 50 procent.

En femtedel av SMF-företagen hade för avsikt att använda sig av extern finansiering under det kommande året. Bland de starkt tillväxtorienterade företagen var motsvarande andel ungefär hälften. De starkt tillväxtorienterade företagen använder oftare än andra företag finansiering för utvecklingsprojekt och internationalisering.

Med tanke på ekonomin är det positivt att SMF-företagen betydligt mer sällan än i fjol söker finansiering för att användas som driftskapital. Av de tillväxtorienterade företagen sökte nu cirka 40 procent finansiering för att användas som driftskapital. För ett år sedan var andelen 45 procent.

Näthandeln verkar ha vuxit långsamt bland SMF-företagen under det senaste året, trots att avsikterna att satsa på näthandeln var allmänna redan för ett år sedan. Av de tillväxtorienterade företagen erbjuder 23 procent produkter eller tjänster på nätet. Bland alla SMF-företag är andelen som bedriver näthandel 12 procent. 

I synnerhet användningen av big data har snabbt blivit allmännare hos de tillväxtorienterade företagen under det gångna året. Big data utnyttjas nu av 13 procent av företagen, medan siffran i fjol var bara 8 procent. Företagens planer på att utöka användningen av digitala verktyg är överlag mycket måttfulla. De tillväxtorienterade SMF-företagen ämnar satsa på digitalisering i betydligt större grad än de andra företagen.

Publikationen om starkt tillväxtorienterade SMF-företag finns på nätet på adressen www.tem.fi/julkaisut.

Ytterligare upplysningar:

Samuli Rikama, ekonom, ANM, tfn 029 506 0150

Esa Tikkanen, utvecklingschef, ANM, tfn 050 040 5459 (ANM Branschtjänst)