Lagpaket som förbättrar företagens konkurrenskraft ut på remiss

Arbets- och näringsministeriet 11.11.2015 13.07
Pressmeddelande

Regeringen har berett ett lagpaket som förbättrar företagens konkurrenskraft. Syftet är att minska arbetskostnaderna per enhet. I lagpaketet ingår ändringar som gäller lön för sjukdomstid, trettondagens och Kristi himmelfärdsdags förlängande verkan på arbetstiden, den maximala längden på semestrar samt begränsningen av den maximala storleken på semesterpenningen. I samband med detta föreslås att det föreskrivs om arbetstagarens rätt till semesterpenning. Arbets- och näringsministeriet skickade ut lagpaketet på remiss den 11 november 2015.

Med lagändringarna eftersträvas fem procents förbättring i kostnadskonkurrenskraften hos företag, vilket stöder den ekonomiska tillväxten och ökar sysselsättningen. Ändringarna är nödvändiga för att den finländska ekonomin ska få ett uppsving.

Tre års tidsfrist för begränsningarna

I fråga om de saker som ingår i lagpaketet begränsas arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas rätt att genom kollektivavtal avtala om bättre förmåner för arbetstagaren. Avtalsbegränsningarna gäller i tre år. Däremot gäller bestämmelserna om lön för sjukdomstid, trettondagen och Kristi himmelfärdsdag, semesterns längd och semesterpenning även därefter.

Det bedöms att begränsningarna inte står i strid med grundlagen, eftersom de är noggrant avgränsade, riktas endast till en begränsad del av innehållet i arbets- och tjänstekollektivavtal, inte ingriper i gällande arbets- och tjänstekollektivavtal och gäller för viss tid. Det finns godtagbara grunder för inskränkningarna av avtalsfriheten och inskränkningarna kan anses stå i rätt proportion till det mål som eftersträvas.  Inskränkningarna sträcker sig inte till avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Lagarna avses träda i kraft sommaren 2016. De tillämpas på sådana arbets- och tjänstekollektivavtal som överenskoms efter lagens ikraftträdande.

Karensdag i samband med sjukledighet

I lagpaketet föreslås att den första frånvarodagen under sjukledighet i fortsättningen är oavlönad. Denna s.k. karensdag tillämpas inte, om frånvaron beror på ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom, eller om arbetstagaren på nytt inom 30 dagar är borta från arbetet av samma orsak.

Dessutom behöver arbetsgivaren bara betala 80 procent av lönen för de följande åtta sjukledighetsdagarna, i stället för nuvarande hundra procent.

Trettondagen och Kristi himmelfärdsdag blir lediga dagar utan lön

När lagändringarna trätt i kraft är trettondagen och Kristi himmelfärdsdag lediga dagar utan lön. De förkortar inte arbetstiden. Avsikten är att arbetstimmarna under Kristi himmelfärdsdag och sådan trettondag som infaller på en vardag utförs på förhand eller i efterhand genom förlängd arbetstid andra dagar eller under en lördag.

Om en arbetstagare måste arbeta på Kristi himmelfärdsdag eller trettondagen, betalas till arbetstagaren normal lön för ordinarie arbetstid, utan söndagsförhöjning. Om trettondagen infaller på en söndag, betalas söndagstillägg till arbetstagaren.

Semestern blir kortare, semesterpenningen skärs ned

Enligt lagpaketet får det genom kollektivavtal överenskommas att det intjänas högst tre dagar semester per månad. Således kan semesterrätten vara högst sex veckor per år.

Avsikten är att till semesterlagen foga en ny bestämmelse om semesterpenning som arbetstagaren har rätt till när arbetstagaren kommer tillbaka till jobbet efter semestern. Ersättningen uppgår till 35 procent av arbetstagarens semesterlön. Dessutom begränsas arbetsmarknadsparternas möjligheter att avtala om den maximala storleken på semesterpenningen. Detta minskar de semesterpenningar som betalas i nuläget med cirka 30 procent.

Arbetstagarens omställningsskydd utökas

I propositionen föreslås dessutom att omställningsskyddet för arbetstagare som sagts upp av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker förbättras genom att arbetsgivaren åläggs skyldighet att ordna sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning för uppsagda.

Dessutom ska arbetsgivaren åt sina uppsagda arbetstagare ordna företagshälsovård i sex månader från det att anställningsförhållandet upphörde. Dessa skyldigheter gäller företag som sysselsätter minst 20 personer samt kommunerna och staten.

Remisstiden går ut 9.12.2015

Utlåtanden om utkastet till regeringsproposition inhämtas av sakkunniga som är insatta i arbetsliv, arbetsrätt och grundläggande fri- och rättigheter. Utlåtande kan lämnas fram till 9.12.2015. Lagförslaget kan läsas på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen www.tem.fi/ajankohtaista/vireilla/lausuntopyynnot (på finska)

Regeringen har för avsikt att lämna lagförslagen till riksdagen i februari 2016, om arbetsmarknadsorganisationerna inte uppnår samförstånd om åtgärder för att förbättra konkurrenskraften.

Ärendet har beretts i en trepartsarbetsgrupp under ledning av arbets- och näringsministeriet. I arbetsgruppen var social- och hälsovårdsministeriet samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna representerade.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Tarja Kröger, ANM, tfn 029 504 8937 (arbetsgruppens ordförande)
regeringsrådet Susanna Siitonen, ANM, tfn 029 504 8932
biträdande budgetchefen Juha Majanen, FM, tfn 029 553 0247