Åtgärderna i programmet för arbetsförmåga inom arbets- och näringsministeriets förvalt-ningsområde

Antalet samordnare för arbetsförmågan ökas

Vårt servicesystem är fortfarande beklagligt splittrat och det är inte alltid lätt för medborgarna att hitta rätt anordnare. De partiellt arbetsföra arbetssökandena kan också ha större servicebehov och sysselsättningen förutsätter således stöd för att samordna dessa tjänster. Den samordnare för arbetsförmågan som arbetar som sakkunnig vid arbets- och näringsbyråerna har till uppgift att säkerställa att partiellt arbetsföra arbetssökande får alla sysselsättningsfrämjande tjänster oberoende av vem som ordnar dem. Utöver att vara ett stöd för kunden har de tillsammans med sakkunniga från andra instanser också byggt upp ett samarbetsnätverk som fungerar i regionen. Antalet samordnare för arbetsförmågan som arbetar vid arbets- och näringsbyråerna utökas 2020–2022.

Mer information: Patrik Tötterman, patrik.totterman(at)tem.fi, arbets- och näringsministeriet

Pilotförsök med arbets- och näringstjänster för partiellt arbetsföra arbetssökandes behov 

I pilotförsöken med arbets- och näringstjänster förbättras matchningen mellan arbets- och näringstjänsterna och partiellt arbetsföra personer. Utvecklingsobjekt är i synnerhet rekryteringstjänster och servicehelheter som bäst stöder de partiellt arbetsföras arbetsförmåga. Samtidigt söker man metoder för att stärka tillgången till och utbudet av behövlig utbildning. Man vill dessutom skapa ett tätare samarbete mellan tjänsterna för arbetssökande och tjänsterna för arbetsgivare.

Pilotförsöken med arbets- och näringstjänster samarbetar med social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärds (THL) pilotförsök som gäller arbetsförmågan, kommunernas sysselsättningsförsök, ar-betsgivare och arbetsgivarnätverk samt organisationer. Organisationerna har särskilt mycket kompetens när det gäller att sysselsätta partiellt arbetsföra, planera lämpliga tjänster och till exempel stödja arbets- och funktionsförmågan. Detta arbete görs i synnerhet tillsammans med expertorganisationen Vates och dess partnerorganisationer.

Arbets- och näringstjänsterna omformas med tanke på följande prioriteringar:

 • kunderna och servicebehoven identifieras bättre än tidigare

 • arbetsgivartjänsterna integreras i allt högre grad i tjänsterna för arbetssökande

 • utbildningen och utbildningsvägarna stärks

 • organisationssamarbetet utvidgas

Pilotförsöken med arbets- och näringstjänster inleddes i mars 2021 och de fortsätter till utgången av 2022.
Pilotförsöken pågår i åtta regioner:

 1. Lappland: Työtä, tietoa ja työkykyä

 2. Norra Österbotten: Kyvyillä ja valmiuksilla töihin

 3. Österbotten: BotniaJob

 4. Södra Österbotten: Tykki

 5. Birkaland: Tuella työhön -pilotti

 6. Tavastland: Työelämädiili

 7. Nyland: TyöDesign – Tunnista, muotoile, työllistä

 8. Norra Karelen: Osatyökykyisten palvelumalli asiakas- ja yrityspalveluihin

Mer information: Jenni Wessman, jenni.wessman(at)tem.fi, arbets- och näringsministeriet

Påskyndande av sysselsättningen genom offentlig upphandling

I Finland används årligen cirka 35 miljarder euro för offentlig upphandling. Av detta överstiger kommunernas andel två tredjedelar. Genom att i samband med konkurrensutsättning ålägga tjäns-teproducenterna sysselsättningsskyldigheter kan man på ett betydande sätt öka efterfrågan på ar-betskraft för partiellt arbetsföra. Modeller som prövats i det tidigare projektarbetet tas i bruk ge-nom ett projekt som genomförs i samarbete med Kommunförbundet. 

Mer information:  Päivi Haavisto-Vuori, arbets- och näringsministeriet, paivi.haavisto-vuori(at)tem.fi och Anu Tirkkonen, Kommunförbundet, anu.tirkkonen(at)kuntaliitto.fi

Strategi för sociala företag

I Finland finns det många företag, stiftelser och sammanslutningar som använder en betydande del av affärsverksamhetens resultat för att uppnå ett samhälleligt godtagbart syfte. Förutom miljöfrå-gor har också sysselsättningsfrågor blivit mål av sådant slag.

Ett socialt företag bedriver affärsverksamhet för att uppnå sitt samhälleliga mål och använder merparten av sin vinst eller sitt överskott för att främja detta primära mål, vilket fastställs i ge-menskapens bolagsordning eller stadgar. Dessutom betonar sociala företag i sin verksamhet an-svarstagande, öppenhet och transparens samt delaktighet och demokrati i sin förvaltningsmodell.

I Finland finns cirka 1 700 sociala företag och deras sammanlagda omsättning uppgår till nästan 5,8 miljarder euro. En majoritet av företagen är verksamma inom social- och hälsovårdstjänster, sysselsättnings- samt miljö- och återvinningsbranscher. Det finns över 50 000 arbetsplatser i soci-ala företag.
Sociala företag har dock särdrag och speciella behov som inte identifieras i de nuvarande strate-gier och den nuvarande politik som stöder företagsverksamhet. Regeringen har som mål att för-bättra sociala företags verksamhetsförutsättningar för att sysselsätta partiellt arbetsföra och per-soner med en svag ställning. För att kunna utveckla sin affärsverksamhet och sysselsätta fler, be-höver sociala företag lämpliga åtgärder genom vilka färdigheterna, kännedomen om, resurserna och kompetensen för affärsverksamheten ökas.

Strategiarbetet för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för sociala företag pågår och det bereds i brett samarbete mellan olika aktörer. Strategin och en åtgärdsplan väntas bli klara före utgången av april 2021. 

Mer information: Tuija Oivo, tuija.oivo(at)tem.fi, arbets- och näringsministeriet

Finlands modell för sysselsättning av partiellt arbetsföra personer

Regeringen har som mål att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra personer och utveckla övergångs-arbetsmarknaden.  Som en del av denna helhet har regeringen beslutat att i Finland skapa en ny systematisk, målinriktad och affärsbaserad aktör på övergångsarbetsmarknaden. Syftet med denna är att stärka möjlighet-erna för partiellt arbetsföra personer och andra personer i svår ställning att övergå till den öppna arbetsmark-naden genom att erbjuda ett subventionerat arbete samt den utbildning och annat stöd som behövs för över-gången till den öppna arbetsmarknaden. Ett annat mål är att främja rätten till lönearbete för personer med funktionsnedsättning och att erbjuda tillräckligt långvariga arbetsplatser för dem som inte får arbete på den öppna arbetsmarknaden. Målet är att verksamheten inleds senast 2022.

Tullens generaldirektör Hannu Mäkinen tillsattes för att utreda innehållet i en sådan ny verksamhetsmodell, organiseringen av verksamheten, finansieringsformerna och andra verkställighetsarrangemang. Utredningen överlämnades till arbetsminister Haatainen 9.2.2021 och därefter har utvärderingar av genomförandet av förslaget inletts tillsammans med intressentgrupperna. Vid regeringens halvtidsöversyn i april kommer man att dra upp riktlinjer för de centrala faktorerna i den modell som ska genomföras utifrån förslagen i utredningen och de bedömningar och kommentarer som olika aktörer lämnat.

Mer information: Patrik Tötterman, patrik.totterman(at)tem.fi, arbets- och näringsministeriet

Samhälleliga effekter av sysselsättningen av partiellt arbetsföra

- Modell för kunskapsbaserad ledning av stödåtgärder för sysselsättning och uppföljning av resultaten

Ett effektivt främjande av sysselsättningen kräver kunskapsbaserad ledning. Kompetenscentret för investe-ringar i samhällsutveckling utvecklar tillsammans med tre regioner en modell för effektivitetsbaserad syssel-sättning som hjälper till att bättre identifiera partiellt arbetsföra, erbjuda träffsäkrare tjänster och utvärdera åtgärdernas resultat. Modellen utvecklas under 2021 tillsammans med Helsingfors stad, Nylands arbets- och näringsbyrå samt städerna Rovaniemi och Kemijärvi.

Modellen baserar sig på en kundgruppering som baserar sig på en statistisk analys och som används för att förutse kundens servicebehov och bedöma sysselsättningspotentialen. Med hjälp av modellen kan man följa de förändringar som sker i kundens förutsättningar för sysselsättning samt bedöma vilka åtgärder som leder till sysselsättning. Målet är att modellen också ska göra det möjligt att följa kostnadseffektiviteten och skaffa åtgärder på resultatbasis.

Mer information: Anna Tonteri, anna.tonteri(at)tem.fi, arbets- och näringsministeriet 
 

Följ temat i sociala medier: #programmetförarbetsförmåga  #partielltarbetsföra #arbetsliv #arbetsförmåga